Nadanie statutu dla Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.569

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITE]
z dnia 28 czerwca 1924 r.
o nadaniu statutu dla Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku.

Na mocy art. 1 ustęp 7 i art. 2 ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie -walutowej z dn. 11 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 4 poz. 28) oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. zarządzani co .następuje:
Ustanawia się dla przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" załączony statut stanowiący integralną część niniejszego rozporządzania.
Upoważnia się Ministra Robót Publicznych do utworzenia Przedsiębiorstwa Państwowe-Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" na zasadach ustalonych w nadanym statucie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Statut przedsiębiorstwa państwowego

"Państwowe Zakłady Wodociągowe" na Górnym Śląsku.

ROZDZIAŁ I.

Nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, charakter prawny i zakres działania.

§  1.
W celu przejęcia zarządu i eksploatacji państwowego wodociągu na Górnym Śląsku oraz jego majątku, tworzy się przedsiębiorstwo państwowe o charakterze użyteczności publicznej, z samodzielną rachunkowością pod firmą; "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku", stanowiące samoistną osobę, prawną, której siedzibę określi rozporządzenie Ministra Robót Publicznych.
§  2.
"Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" przejmują w zarząd od Ministerstwa Robót Publicznych przez Państwowego Komisarza Wodociągowego wszelki ruchomy i nieruchomy majątek będący własnością Skarbu Państwa, a znajdujący się w zarządzie Ministerstwa Robót Publicznych wraz z wszystkiemi prawami i zobowiązaniami do nich się odnoszącemi, objętemi Konwencją Genewską z dnia 15. maja 1922 r. i układami z rządem niemieckim z dnia 11 stycznia i 12 stycznia 1924 r.

Przejęcie majątku nastąpi protokolarnie na podstawie inwentarza ustalonego przez Państwowego Komisarza Wodociągowego na Górnym Śląsku.

§  3.
Minister Robót Publicznych ma prawo przekazać, a przedsiębiorstwo obowiązane jest przejąć eksploatacje, urządzeń wodociągowych będących własnością Skarbu Państwa, a nie włączonych do przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku.
§  4.
Za zobowiązania swe odpowiada przedsiębiorstwo "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" do wysokości całego swego majątku, a Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości majątku przekazanego w zarząd przedsiębiorstwa.
§  5.
Przedsiębiorstwu, "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" służy prawo sprzedaży majątku ruchomego do wysokości "1.000 zł., a powyżej tej kwoty za zgodą Ministra Skarbu w porozumie z Ministrem Robót Publicznych.
§  6.
Przedsiębiorstwo, "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" nie jest uprawnione do odstępowania prawa eksploatacji osobom trzecim, ani w części, ani w całości.

ROZDZIAŁ  II.

Zasady prowadzenia przedsiębiorstwa.

§  7.
Przedsiębiorstwo "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" ma być prowadzone według zasad samowystarczalności gospodarczej i bez przynoszenia' strat i zysków.
§  8.
Ustalona według § 2 na podstawie przejętego inwentarza wartość szacunkowa w złocie majątku w dn. 1 kwietnia 1924 r. stanowi kapitał zakładowy' przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku", który na ten dzień ma być wprowadzony do bilansu otwarcia przedsiębiorstwa.
§  9.
W myśl zasady, że przedsiębiorstwo "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" nie może przynosić ani strat, ani zysków opłaty odbiorców wody muszą pokrywać:
a)
koszty kierownictwa i administracji,
b)
koszty eksploatacji,
c)
koszty normalnej konserwacji budynków, maszyn i inwentarza,
d)
oprocentowania kapitału zakładowego w wysokości 5% w stosunku rocznym,
e)
amortyzację budynków, maszyn i inwentarza w wysokości przeciętnej 5% ich wartości w stosunku rocznym.
§  10.
Fundusz powstały z oprocentowania kapitału zakładowego oraz fundusz kapitału amortyzacyjnego służą na cele inwestycyjne aż do chwili doprowadzenia "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku" pod względem urządzeń technicznych do stanu zadawalniającego.

Z chwilą doprowadzenia "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku" pod względem technicznym do stanu zadawalniającego odsetki od kapitału zakładowego za okresy sprawozdawcze będą po zatwierdzeniu bilansu wpłacane do Skarbu Państwa.

Rurociągi, do których założenia zobowiązane jest Państwo Polskie Konwencją Genewską z 15 maja 1922 r. (art. 338 § 2) i układem z 11 stycznia 1924 r. przekazane będą w zarząd przedsiębiorstwa, stosownie do § 3 niniejszego statutu.

§  11.
Jeżeli w celach zmniejszenia kosztów produkcji okaże się niezbędną potrzeba w danym okresie rocznym zwiększenia wydatków na inwestycje, ponad wysokość funduszów pod d) i e) § 9, to wydatek ten będzie mógł być pokryty w porozumieniu z Komitetem doradczym (§ 17) wyłącznie przez pobranie od odbiorców wody zaliczki na okres następny, w sumie jednak nie wyższej ponad połową dochodów przewidywanych w § 9 pod d) i e).
§  12.
Okres operacyjny przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy bilans obejmować będzie okres od chwili utworzenia przedsiębiorstwa do 31 grudnia 1924 r.
§  13.
Wszelkie ulgi oraz obniżenie taryf na dostarczoną wodę nastąpić mogą jedynie i tylko w granicach budżetu "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku" i muszą być zatwierdzone przez Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

ROZDZIAŁ  111.

Kierownictwo "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku", .zwierzchni nadzór i organ doradczy.

§  14.
Władzami przedsiębiorstwa "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku są:
a)
Zarząd i podległe mu organy,
b)
Komisja kontrolująca.
§  15.
W skład Zarządu wchodzi kierownik i jego zastępca, których powołuje Minister Robót Publicznych. Kierownik może być urzędnikiem państwowym, zastępca kierownika oraz reszta personelu są stałymi lub kontraktowymi pracownikami przedsiębiorstwa.

Do zakresu działania Zarządu "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku" należy kierownictwo naczelne przedsiębiorstwa oraz zastępstwo sądowe i pozasądowe "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku".

Do ważności wszelkich zobowiązań wymagany jest podpis Kierownika Zarządu.

Kierownik jest odpowiedzialny za wszelkie zarządzenia i akta prawne Zarządu.

Kierownik ustala pełnomocnictwa i zakres oraz normy działania podległych mu organów i reguluje czynności Zarządu na podstawie instrukcji wewnętrznej.

Kierownik Zarządu przedkłada Ministrowi Robót publicznych. oraz Ministrowi Skarbu roczne - bilanse najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku administracyjnego.

§  16.
Komisja kontrolująca składa się z przewodniczącego i dwóch członków powołanych przez Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Zadaniem Komisji Kontrolującej jest przeprowadzenie perjodycznej kontroli zarządu "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku" pod względem technicznym i administracyjnym oraz składanie Ministrowi Robót Publicznych sprawozdań o stanie majątkowym i gospodarce "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku".

Komisja Kontrolująca może w razie dostrzeżonych ciężkich lub powtarzających się niedomagań w prowadzeniu przedsiębiorstwa przedłożyć Ministrowi Robót Publicznych wniosek o zmianę osób Zarządu.

§  17. 1
Organem doradczym dla Zarządu "Państwowych-Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku" jest Komitet Doradczy, w skład którego wchodzą:

2 delegaci Województwa Śląskiego (inżynier

1 prawnik).

1 delegat powiatu Świętochłowickiego,

1 delegat miasta Królewskiej Huty,

1 deleget związku górniczo-hutniczego w Katowicach,

1 delegat Dyrekcji Kolei Państwowej w Katowicach.

Członków Komitetu Doradczego wysyłają wymienione władze, samorządy i osoby.

Komitet Doradczy zbiera się na zaproszenie "Zarządu Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku" lub jego Komisji Kontrolującej.

Komitet Doradczy pełni swe czynności bezpłatnie. Członkom Komitetu Doradczego. zamieszkałym poza miejscem wyznaczonym na posiedzenie Komitetu. będą wypłacone djety według V grupy uposażenia urzędników państwowych oraz koszty przejazdów, które zaliczane będą do kosztów administracji.

Komitet Doradczy otrzymuje do wiadomości budżet, sprawozdanie roczne i zarządzenia Zarządu dotyczące spożycia wody, oraz opinjuje wniosek pobrania od odbiorców wody zaliczki na oprocentowania kapitału i amortyzacji na okres następny, w sumie nie wyższej nad połowę przewidywanych kosztów pod d) i e) § 9, ze względu na zwiększony rozmiar inwestycji według § VI.

Jeżeli między opinją Komitetu Doradczego a wnioskiem Zarządu zachodzi różnica zdań, wtedy Zarząd zasięga decyzji Ministra Robót Publicznych.

§  18.
Ministrowi Robót Publicznych zastrzeżone zostaje prawo:
a)
zatwierdzania plonu finansowego, gospodarczego i planu inwestycyjnego budżetu w porozumieniu z Ministrem Skarbu,
b)
ostatecznego zatwierdzenia bilansu w porozumieniu z Ministrem Skarbu,
c)
zatwierdzania wniosków Zarządu co do podwyższenia wysokości kapitału amortyzacyjnego oraz co do sprzedaży majątku ruchomego § 5) w porozumieniu z Ministrem Skarbu,
d)
prawo zmian w taryfie za dostarczoną wodą z zastrzeżeniem zawartem w § 13.
e)
udzielenia pozwoleń na budowę, lub eksploatację nowych sieci wodociągowych przez Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku".
f)
prawo każdorazowego wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku".
§  19.
Członkami władz "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku" wskazanych w § 14 nie mogą być osoby należące do składu ciał ustawodawczych, ani też osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, jak również osoby pośrednio lub bezpośrednio zainteresowane w przedsiębiorstwach konkurencyjnych oraz osoby -zainteresowane dla "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku".

ROZDZIAŁ  IV.

Prawa emerytalne.

§  20.
Prawa emerytalne pracowników "Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku" ustali rozporządzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zasady, że pracownicy stali "Państwowych Zakładów" Wodociągowych na Górnym Sląsku winni mieć zapewnioną emeryturę przy stworzeniu kasy emerytalnej, o ile możności wspólnej z innemi przedsiębiorstwami państwowemi.

ROZDZIAŁ  V.

Postanowienia końcowe.

§  21.
Na wypadek likwidacji przedsiębiorstwa Minister Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu mianuje trzech likwidatorów.

Za zobowiązania przedsiębiorstwa Skarb Państwa odpowiada tylko do wysokości majątku przedsiębiorstwa. Wartość majątku przedsiębiorstwa ustaloną zostanie sądownie.

1 § 17 zmieniony przez zarządzenie z dnia 27 grudnia 1924 r. (Dz.U.24.114.1017) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1924 r.