Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.44.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 4 kwietnia 1996 r.
w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724) zarządza się, co następuje:
§  1. Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

§  1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany dalej "Centralnym Ośrodkiem", jest państwową jednostką organizacyjną i działa na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724) i niniejszego statutu.
§  2. Siedzibą Centralnego Ośrodka jest Słupia Wielka w województwie poznańskim.
§  3. Nadzór nad Centralnym Ośrodkiem sprawuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
§  4.
1. Przedmiotem działania Centralnego Ośrodka jest:
1) przeprowadzanie badań i oceny odmian w celu ich rejestracji lub przyznawania hodowcom wyłącznego prawa do ich odmian, w szczególności badań i oceny zmierzającej do stwierdzenia odrębności, wyrównania i trwałości oraz do oceny wartości gospodarczej odmian,
2) prowadzenie rejestru odmian oraz ewidencji odmian zgłoszonych do tego rejestru,
3) prowadzenie księgi ochrony wyłącznego prawa do odmian oraz spisu zgłoszonych do przyznania wyłącznego prawa,
4) prowadzenie badań odmianowych w celu uzyskania informacji o wartości gospodarczej odmian dla ich użytkowników w odniesieniu do roślin uprawnych, których odmiany wpisuje się do rejestru bez wymagania zadowalającej wartości gospodarczej.
2. Do zadań Centralnego Ośrodka należy w szczególności:
1) planowanie, organizacja oraz przeprowadzanie badań i doświadczeń odmianowych,
2) ustalanie metodyki badań i doświadczeń odmianowych oraz metodyki opracowywania wyników tych badań i doświadczeń,
3) ustalanie metod i kryteriów oceny wartości gospodarczej odmian oraz sporządzanie charakterystyk gospodarczych odmian,
4) ustalanie metody i kryteriów oceny odrębności, wyrównania i trwałości odmian oraz sporządzanie charakterystyk botanicznych odmian,
5) ustalanie i ogłaszanie szczegółowych warunków i wymagań obowiązujących przy zgłaszaniu odmian do rejestru odmian i do przyznania wyłącznego prawa do odmiany,
6) publikowanie wyników badań i doświadczeń odmianowych, list odmian roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych i sadowniczych, metodyk badania odmian, a także Diariusza Centralnego Ośrodka,
7) publikowanie grup roślin, w ramach których nie można wpisywać do rejestru i księgi ochrony praw do odmian tych samych lub podobnych nazw różnych odmian,
8) publikowanie metodyk urzędowego badania odmian,
9) upowszechnianie informacji o odmianach,
10) przeprowadzanie lustracji hodowli odmian,
11) opracowywanie okresowych analiz związanych z oceną postępu w hodowli roślin i stanu oceny odmian,
12) badanie dla Inspekcji Nasiennej tożsamości i czystości odmianowej nasion będących w krajowym i zagranicznym obrocie handlowym,
13) współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami i organizacjami zajmującymi się badaniami i oceną odmian,
14) inicjowanie działalności związanej z postępem naukowym i technicznym w ocenie odmian,
15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
§  5.
1. Centralnym Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch zastępców.
2. Dyrektora Centralnego Ośrodka powołuje i odwołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
3. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wniosek Dyrektora Centralnego Ośrodka.
4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Centralnego Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem Centralnego Ośrodka,
3) podejmowanie decyzji w sprawach wpisania, odmowy wpisania i skreślania odmian z rejestru odmian roślin uprawnych oraz w sprawach przyznania, odmowy przyznania, stwierdzenia nieważności lub pozbawienia wyłącznego prawa do odmiany.
5. Wpisanie odmiany do rejestru, odmowa wpisania i skreślenie odmiany z rejestru następuje po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji do spraw rejestracji odmian. Zakres działania tych komisji określają odrębne przepisy.
6. Dyrektor Centralnego Ośrodka może upoważnić zastępców dyrektora do prowadzenia określonych przez niego spraw oraz podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych sprawach.
7. Dyrektor Centralnego Ośrodka zatrudnia pracowników w Centralnym Ośrodku oraz powołuje i odwołuje dyrektorów gospodarstw pomocniczych.
8. W skład Centralnego Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Zakład Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian,
2) Zakład Metod Statystycznych i Elektronicznego Przetwarzania Danych,
3) Zakład Upowszechniania i Dokumentacji Badań,
4) Samodzielna Pracownia Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian,
5) Samodzielna Pracownia Badań i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian,
6) Samodzielna Pracownia Współpracy z Zagranicą,
7) Samodzielna Pracownia Planowania Badań,
8) Dział Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Pomocniczych,
9) Dział Organizacyjno-Prawny,
10) Dział Finansów i Księgowości,
11) Dział Administracyjny.
9. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Centralnego Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
10. Dyrektor Centralnego Ośrodka może łączyć, przekształcać i likwidować komórki organizacyjne wymienione w ust. 8, powiadamiając o tym Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
§  6.
1. Centralny Ośrodek prowadzi działalność badawczo-doświadczalną i gospodarczą w stacjach doświadczalnych oceny odmian, działających jako gospodarstwa pomocnicze Centralnego Ośrodka lub wchodzących w skład tych gospodarstw.
2. Centralny Ośrodek może zlecać przeprowadzanie badań odmian innym wykonawcom krajowym i zagranicznym na warunkach określonych w odpowiednich umowach.
3. Strukturę organizacyjną stacji doświadczalnych oceny odmian określa Dyrektor Centralnego Ośrodka.
4. Dyrektor Centralnego Ośrodka może łączyć, przekształcać lub likwidować gospodarstwa pomocnicze za zgodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
§  7.
1. Organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Centralnego Ośrodka jest Rada Konsultacyjna, zwana dalej Radą.
2. Kadencja Rady trwa cztery lata. Członków Rady powołuje i odwołuje, także w toku kadencji, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wniosek Dyrektora Centralnego Ośrodka. Liczba członków Rady nie może przekraczać 25.
3. Rada wybiera w tajnym głosowaniu Przewodniczącego, dwóch zastępców i Sekretarza.
4. Rada działa w trybie i na zasadach uchwalonych przez nią w regulaminie.
§  8. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:
1) perspektywicznych kierunków działalności Centralnego Ośrodka w zakresie badania odmian i upowszechniania informacji o odmianach,
2) kierunków planów tematycznych oraz rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania tych planów,
3) wniosków w sprawie organizacji Centralnego Ośrodka oraz jego regulaminu organizacyjnego,
4) kandydatów na stanowisko zastępców Dyrektora.
§  9.
1. Centralny Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa budżetowego dla państwowej jednostki budżetowej.
2. Wydatki i dochody Centralnego Ośrodka są objęte budżetem państwa w części dotyczącej Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
3. Wydatki na badania odmian prowadzone w gospodarstwach pomocniczych lub zlecane przez Centralny Ośrodek innym wykonawcom pokrywane są z dotacji budżetu państwa według obowiązujących przepisów.
§  10.
1. Dyrektor Centralnego Ośrodka przedstawia Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej roczne sprawozdanie z działalności Centralnego Ośrodka w terminie do końca kwietnia każdego następnego roku.
2. Roczne sprawozdanie podlega zaopiniowaniu przez Radę.
§  11.
1. Pracownicy Centralnego Ośrodka są wynagradzani na zasadach określonych w przepisach o wynagradzaniu pracowników jednostek sfery budżetowej w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
2. Do pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Ośrodka stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pracowników jednostek badawczo-rozwojowych.