Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.136.1277

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 lipca 2003 r.
w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu

Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Nadaje się statut Białowieskiemu Parkowi Narodowemu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

§  1. Białowieski Park Narodowy, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. o utworzeniu Białowieskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 74, poz. 469), zwany dalej "Parkiem", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717);
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 93, poz. 424);
3) niniejszego statutu.
§  2. Siedzibą Parku jest Białowieża.
§  3. Logo Parku jest przedstawione w załączniku do niniejszego statutu.
§  4. Dyrektor Parku:
1) realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz z innych ustaw;
2) prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą związaną z ochroną przyrody i funkcjonowaniem Parku;
3) współpracuje z instytucjami, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w sprawach ochrony przyrody Parku;
4) współpracuje z innymi służbami w zakresie ochrony przyrody Parku.
§  5.
1. Dyrektor Parku wykonuje zadania związane z działalnością Parku przy pomocy Dyrekcji Parku oraz Straży Parku.
2. W skład Dyrekcji Parku wchodzą:
1) komórki organizacyjne:
a) dział administracyjno-gospodarczy,
b) zespół ochrony przyrody,
c) zespół finansowo-księgowy,
d) pracownia naukowa,
e) sekcja wydawnictw;
2) stanowiska:
a) samodzielne stanowisko pracy do spraw kadr,
b) samodzielne stanowisko pracy do spraw sekretariatu,
c) samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych,
d) samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i spraw socjalnych,
e) samodzielne stanowisko do spraw informatyki,
f) radca prawny.
§  6. W Parku działa:
1) Centrum Edukacyjno-Muzealne;
2) Ośrodek Hodowli Żubrów.
§  7. Na obszarze Parku znajdują się obręby ochronne:
1) Hwoźna, podzielony na obwody ochronne:
a) Gruszki,
b) Zamosze,
c) Masiewo,
d) Cupyrki;
2) Orłówka, podzielony na obwody ochronne:
a) Sirechanowo,
b) Dziedzinka;
3) Ośrodek Hodowli Żubrów, podzielony na:
a) rezerwaty hodowlane zamknięte,
b) hodowlę wolną.

Załącznik

LOGO BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w skali 1 : 1

grafika

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.