Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.23.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 marca 1993 r.
w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. *

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 i z 1993 r. Nr 6, poz. 29) zarządza się, co następuje:
§  1. Bankowi Gospodarstwa Krajowego nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym, działającym na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 i z 1993 r. Nr 6, poz. 29) oraz niniejszego statutu.
§  2.
1. Nazwa Banku brzmi "Bank Gospodarstwa Krajowego".
2. Bank ma prawo posługiwać się skróconą nazwą "BGK".
§  3.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "Bankiem", jest samodzielną jednostką organizacyjną, posiada osobowość prawną i prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

Rozdział  2

Przedmiot i zakres działalności Banku

§  4.
1. Bank przyjmuje do realizacji czynności zlecone przez Ministra Finansów.
2. Warunki realizacji wyżej wymienionych czynności określa umowa zawarta między Ministrem Finansów a Bankiem.
§  5. Bank wykonuje czynności windykacyjno-likwidacyjne dotyczące:
1) działalności własnej Banku, prowadzonej do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121, z 1964 r. Nr 8, poz. 50, z 1966 r. Nr 24, poz. 151, z 1972 r. Nr 53, poz. 340 i z 1974 r. Nr 27, poz. 157),
2) instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie:
a) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. Nr 52, poz. 410, z 1949 r. Nr 35, poz. 256 i z 1951 r. Nr 31, poz. 240),
b) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego (Dz. U. Nr 52, poz. 411 i z 1951 r. Nr 31, poz. 241),
c) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279 i z 1957 r. Nr 31, poz. 136).
§  6. Do zakresu działalności Banku należy:
1) prowadzenie rachunków bankowych,
2) przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
3) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
4) udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych w złotych i w walucie obcej,
5) wykonywanie operacji czekowych i wekslowych,
6) przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, w tym w walutach obcych,
7) udzielanie oraz przyjmowanie poręczeń i gwarancji bankowych,
8) dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenie obsługi finansowej obrotów z zagranicą,
9) prowadzenie obsługi pożyczek państwowych na podstawie umowy z Ministrem Finansów lub innym uprawnionym organem administracji państwowej,
10) dokonywanie zleconych czynności związanych z emisją papierów wartościowych,
11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
12) wykonywanie innych czynności bankowych określonych w ustawie - Prawo bankowe, po zawiadomieniu Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
13) 1 prowadzenie rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa,
14) 2 wykonywanie zadań określonych przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511), a w szczególności przez udzielanie poręczeń z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, o których mowa w art. 36-38 tej ustawy,
15) 3 wykonywanie zadań określonych przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), w szczególności przez udzielanie kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 18 tej ustawy.
§  7. Bank na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego:
1) dokonuje rozliczeń międzynarodowych i innych czynności związanych ze współpracą Polski z międzynarodowymi instytucjami bankowymi,
2) finansuje, kredytuje i rozlicza obroty towarowe i usługowe z zagranicą,
3) udziela i zaciąga kredyty zagraniczne oraz udziela i przyjmuje poręczenia i gwarancje w obrotach zagranicznych,
4) posiada wartości dewizowe,
5) prowadzi obsługę dewizową i walutową ludności.
§  8.
1. Bank może:
1) tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielnie, a także realizować, wspólnie z innymi podmiotami, przedsięwzięcia gospodarcze w kraju i za granicą,
2) emitować papiery wartościowe oraz dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
3) wykonywać na rzecz innych podmiotów zarząd papierami wartościowymi oraz pasywami i aktywami, a także dokonywać obrotu papierami wartościowymi na rachunkach osób trzecich,
4) nabywać wierzytelności osób prawnych i fizycznych oraz dochodzić spłaty tych wierzytelności, a także nabywać akcje i udziały,
5) organizować i prowadzić leasing finansowy,
6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
7) prowadzić działalność maklerską i doradczą w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zakładać towarzystwa funduszy powierniczych, przy zachowaniu warunków wynikających z odrębnych przepisów.
2. 4 Bank, na podstawie upoważnienia Ministra Finansów, może wykonywać, w imieniu Skarbu Państwa, czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych przez Skarb Państwa z tytułu wykonania umów poręczenia lub gwarancji.
3. 5 W celu uzyskania zaspokojenia swoich wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia lub akredytywy Bank może dokonywać sprzedaży rzeczy i praw zastawionych tytułów zabezpieczenia wierzytelności, posługując się sprzedażą licytacyjną lub zwykłą odsprzedażą przedmiotu zastawu po upływie określonego w umowie terminu spłaty zadłużenia wobec Banku.
§  9.
1. Bank w swojej działalności:
1) przestrzega tajemnicy stanów i obrotów na rachunkach bankowych, tajemnicy w zakresie najmu skrytek sejfowych, o przedmiotach przyjętych na przechowanie i innych sprawach klientów Banku,
2) prawidłowo i terminowo przeprowadza rozrachunki międzybankowe,
3) ogłasza swoje sprawozdanie finansowe.
2. Pracownicy Banku są obowiązani zachować w tajemnicy wiadomości stanowiące tajemnicę bankową. Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po rozwiązaniu stosunku pracy.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do członków Rady Nadzorczej Banku.

Rozdział  3

Organy i organizacja Banku

§  10. Organami Banku są:
1) Rada Nadzorcza,
2) Zarząd.
§  11.
1. 6 Rada Nadzorcza składa się z przewodniczącego oraz ośmiu członków powoływanych, w równej liczbie, przez Ministra Finansów, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i pracowników Banku spośród osób nie będących członkami Zarządu.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów, uzgodniony z Prezesem Narodowego Banku Polskiego.
3. Tryb powoływania członków Rady Nadzorczej przez pracowników Banku określają odrębne przepisy.
§  12.
1. Rada Nadzorcza:
1) sprawuje nadzór nad działalnością Banku,
2) zatwierdza sprawozdania finansowe Banku,
3) przyjmuje sprawozdania z działalności Banku,
4) rozpatruje uchwały Zarządu Banku oraz sprawy przedstawione przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej,
5) udziela Zarządowi Banku zaleceń,
6) podejmuje decyzje w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu Banku,
7) uchyla uchwały Zarządu niezgodne z przepisami prawa lub statutem Banku,
8) powołuje i odwołuje prezesa Zarządu, a na jego wniosek - wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu Banku.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają:
1) wieloletnie programy rozwoju Banku oraz roczne ekonomiczno-finansowe plany jego działalności,
2) ustalone, na każdy rok, założenia akcji kredytowej i działalności depozytowej,
3) 7 tworzenie lub znoszenie funduszu uzupełniającego,
4) uchwały w sprawie emisji bankowych papierów wartościowych,
5) regulamin organizacyjny Banku,
6) projekty decyzji w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości Banku,
7) przystąpienie do spółki prawa handlowego przez Bank.
3. Przewodniczący i członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wglądu w księgi, sprawozdania finansowe i inne dokumenty Banku oraz mogą żądać od członków Zarządu i pozostałych pracowników Banku wyjaśnień dotyczących jego działalności.
§  13.
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje funkcje tylko osobiście.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w kwartale. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Banku. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący Rady lub członek Rady zastępujący przewodniczącego.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub członka Rady zastępującego przewodniczącego. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
§  14. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Minister Finansów.
§  15. Zarząd Banku składa się z:
1) prezesa Zarządu,
2) dwóch wiceprezesów, w tym wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa Zarządu,
3) członków Zarządu w liczbie od dwóch do czterech.
§  16.
1. Zarząd kieruje działalnością Banku. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, a w szczególności:
1) podejmowanie decyzji z zakresu stosunku pracy pracowników Banku,
2) ustalanie, w granicach obowiązujących przepisów, zasad wynagradzania za pracę,
3) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
4) składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku,
5) ustalenie oprocentowania kredytów i depozytów oraz stawek prowizji i opłat za czynności bankowe,
6) wydawanie regulaminów bankowych, oprócz regulaminu prac Rady Nadzorczej.
2. Wszystkie sprawy dotyczące działalności Banku są rozpatrywane przez Zarząd, który podejmuje w tych sprawach uchwały. Prezes Zarządu kieruje uchwały do wykonania oraz przedstawia je Radzie Nadzorczej.
§  17. Prezes Zarządu Banku reprezentuje Bank na zewnątrz, przewodniczy Zarządowi oraz organizuje prace Zarządu. Do kompetencji prezesa Zarządu należy w szczególności:
1) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych i innych przepisów regulujących organizację i działalność Banku,
2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu w Banku na stanowiskach, których obsada jest zastrzeżona do jego kompetencji na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego Banku,
3) podejmowanie działań zapewniających należyte wykonanie zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie ochrony mienia,
4) podpisywanie dokumentów w imieniu Banku.
§  18.
1. Wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa Zarządu zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności.
2. Wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa oraz wiceprezes Zarządu kierują działalnością Banku w dziedzinach określonych przez prezesa Zarządu.
3. Pozostałym członkom Zarządu Banku prezes Zarządu może powierzyć nadzór nad wyznaczonymi odcinkami pracy.
4. Szczegółowy zakres działania prezesa Zarządu, pierwszego zastępcy prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz zasady kierowania poszczególnymi dziedzinami działalności Banku określa regulamin organizacyjny Banku, wydany przez prezesa Zarządu po akceptacji przez Radę Nadzorczą.
§  19.
1. Bank wykonuje zadania przez centralę, oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
2. W skład centrali Banku wchodzą departamenty oraz inne komórki organizacyjne.
3. Decyzje o powołaniu, przekształceniu i likwidacji departamentów i innych komórek organizacyjnych centrali, oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podejmuje prezes Zarządu Banku zgodnie z regulaminem organizacyjnym uchwalonym przez Zarząd Banku.
4. Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną centrali i innych jednostek organizacyjnych Banku, jak również rodzaje i sposób używania pieczęci urzędowych określają regulaminy Banku.
§  20.
1. Do zakresu działania centrali Banku należy w szczególności:
1) planowanie i organizowanie realizacji czynności bankowych oraz innych działań Banku, koordynowanie działalności oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Banku,
2) współpraca z organami państwa, Narodowym Bankiem Polskim, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących Banku,
3) kontrola działalności wszystkich jednostek organizacyjnych Banku,
4) opracowanie projektów zarządzeń i instrukcji służbowych, regulaminów i innych przepisów Banku,
5) opracowywanie wieloletnich programów rozwoju oraz rocznych planów finansowych Banku,
6) sporządzanie dokumentów sprawozdawczych Banku.
2. Centrala Banku może także prowadzić działalność operacyjną.
§  21. Oddziały i inne jednostki organizacyjne Banku wykonują czynności bankowe i inne czynności wynikające z zakresu działania Banku.
§  22.
1. W jednostkach organizacyjnych Banku mogą być tworzone komitety kredytowe w celu rozpatrywania zagadnień dotyczących działalności kredytowej i obsługi kredytobiorców.
2. Tryb powoływania i skład komitetów kredytowych oraz organizację ich pracy określa regulamin uchwalony przez Zarząd Banku.
§  23. Kontrolę działalności jednostek organizacyjnych Banku przeprowadza komórka organizacyjna określona przez prezesa Zarządu, który ustala jej organizację i tryb wykonywania czynności.
§  24.
1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku są upoważnieni:
1) prezes Zarządu - jednoosobowo,
2) dwie osoby działające łącznie spośród:
a) pozostałych członków Zarządu Banku,
b) pełnomocników działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczegółowych osoby wymienione w ust. 1 mogą ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Rozdział  4

Fundusze Banku oraz zasady gospodarki finansowej

§  25. Bank prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i zgodnie z zasadą samofinansowania pokrywa, z uzyskanych przychodów, koszty działalności oraz zobowiązania wobec budżetu państwa i zobowiązania z tytułu zawartych umów, a także wydatki na rozwój i inne potrzeby.
§  26.
1. 8 Roczne sprawozdanie finansowe i wykazany w nim wynik finansowy, po rozpatrzeniu przez Zarząd Banku, prezes Zarządu przedstawia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej w terminie do dnia 31 maja roku następnego po okresie sprawozdawczym.
2. Badania i oceny rocznego sprawozdania finansowego dokonują uprawnione do tego podmioty na podstawie odrębnych przepisów.
§  27.
1. Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami z działalności Banku a kosztami ich uzyskania, przy uwzględnieniu strat i zysków nadzwyczajnych.
2. Wynik finansowy, pomniejszony o świadczenia wynikające ze zobowiązań podatkowych Banku, stanowi zysk do podziału.
3. 9 Zysk do podziału, z zastrzeżeniem ust. 4, przeznacza się na:
1) fundusze statutowy, zapasowy, rezerwowy i uzupełniające, z uwzględnieniem przepisów § 29-32,
2) inne cele, stosownie do uchwał Rady Nadzorczej Banku.
4. 10 Zysk netto osiągnięty z działalności Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przeznacza się na uzupełnienie tych funduszy.
§  28. 11 Funduszami własnymi - podstawowymi Banku są:
1) fundusz statutowy,
2) fundusz zapasowy,
3) fundusz rezerwowy.
§  29. 12 Fundusz statutowy jest podwyższany:
1) z corocznych odpisów z zysku, w wysokości nie mniejszej niż 10% rocznego zysku netto,
2) z innych źródeł.
§  30. 13  
1. Fundusz zapasowy jest tworzony z odpisów z rocznego zysku netto, w wysokości nie niższej niż 8% tego zysku, przy czym dokonywania odpisów można zaprzestać, gdy fundusz zapasowy osiągnie wysokość co najmniej 1/3 funduszu statutowego.
2. Fundusz zapasowy jest przeznaczony na pokrycie straty bilansowej.
§  31. 14  
1. Fundusz rezerwowy jest tworzony z odpisów z rocznego zysku netto bądź z innych źródeł.
2. Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na pokrycie strat Banku lub na inne cele określone uchwałą Rady Nadzorczej.
§  32. 15  
1. Bank tworzy następujące fundusze uzupełniające:
1) Krajowy Fundusz Mieszkaniowy,
2) 16 Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych.
2. Bank może tworzyć następujące fundusze uzupełniające:
1) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,
2) fundusz rezerwy na ryzyko i wydatki,
3) fundusz rezerwy rewaluacyjnej,
4) inne fundusze.
3. 17 Zasady tworzenia i gospodarowania Krajowym Funduszem Poręczeń Kredytowych określa ustawa wymieniona w § 6 pkt 14.
4. 18 Szczegółowe zasady gospodarowania środkami Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych określa regulamin opracowany w porozumieniu z Ministrem Finansów, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
5. 19 Zasady tworzenia i gospodarowania Krajowym Funduszem Mieszkaniowym określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654).
6. 20 Zasady funkcjonowania funduszy uzupełniających, o których mowa w ust. 2, określa uchwała Rady Nadzorczej.
§  33. 21 Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  34. Bank prowadzi wewnętrzną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego. Plan finansowy na każdy rok jest uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
* Występujące w tekście wartości pieniężne zostały podane po ich przeliczeniu zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U.94.84.386).
1 § 6 pkt 13 załącznika:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1997 r. (Dz.U.97.87.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.

2 § 14 załącznika dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1997 r. (Dz.U.97.87.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.
3 § 6 pkt 15 załącznika:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1997 r. (Dz.U.97.87.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.

4 § 8 ust. 2 załącznika dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1997 r. (Dz.U.97.87.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.
5 § 8 ust. 3 załącznika według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1997 r. (Dz.U.97.87.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.
6 § 11 ust. 1 załącznika zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r.
7 § 12 ust. 2 pkt 3 załącznika zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r.
8 § 26 ust. 1 załącznika zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r.
9 § 27 ust. 3 załącznika dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r.
10 § 27 ust. 4 załącznika:

- dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1997 r. (Dz.U.97.87.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.

11 § 28 załącznika zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r.
12 § 29 załącznika zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r.
13 § 30 załącznika zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r.
14 § 31 załącznika zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r.
15 § 32 załącznika:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1994 r. (Dz.U.94.131.662) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r

16 § 32 ust. 1 pkt 2 załącznika zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1997 r. (Dz.U.97.87.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.
17 § 32 ust. 3 załącznika zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1997 r. (Dz.U.97.87.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.
18 § 32 ust. 4 załącznika dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1997 r. (Dz.U.97.87.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.
19 § 32 ust. 5 załącznika według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1997 r. (Dz.U.97.87.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.
20 § 32 ust. 6 załącznika według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1997 r. (Dz.U.97.87.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.
21 § 33 załącznika zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1995 r. (Dz.U.95.144.709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1995 r