Nadanie Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.185.1803

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 października 2003 r.
w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1. 
Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu z siedzibą w Puławach, utworzonemu na podstawie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach (Dz. U. Nr 25, poz. 154), zwanemu dalej "Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2. 
Instytut używa nazwy "Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy".
3. 
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
1. 
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i profilaktyki chorób odzwierzęcych, higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz ochrony środowiska, w tym opracowywanie i wdrażanie, w skali laboratoryjnej, technologii produkcji biopreparatów i zestawów diagnostycznych, a także wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych do osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.
2. 
Do zadań Instytutu należy:
1)
realizacja zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programie wieloletnim, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2));
2)
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki chorób odzwierzęcych, higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz ochrony środowiska, w tym opracowywanie, w skali laboratoryjnej, technologii produkcji biopreparatów i zestawów diagnostycznych, a także wdrażanie wyników badań do praktyki w celu:
a)
doskonalenia metod diagnostyki i zwalczania chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt, w tym opracowywanie technologii produkcji szczepionek i zestawów diagnostycznych,
b)
doskonalenia metod diagnostyki chorób niezakaźnych, w szczególności bydła i owiec,
c)
opracowywania metod diagnostyki szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych dla zapewnienia właściwej higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt,
d)
rozwoju metod badań i diagnostyki stosowanych w toksykologii i farmakologii weterynaryjnej,
e)
nadzoru nad czynnikami biologicznymi i chemicznymi występującymi w patologii rozrodu i chorób gruczołu mlekowego,
f)
opracowywania zagadnień z zakresu patofizjologii zwierząt;
3)
upowszechnianie wyników badań realizowanych na podstawie programu wieloletniego oraz badań, o których mowa w pkt 2, w formie wydawnictw książkowych, publikacji, konferencji i seminariów naukowych oraz współdziałanie w zastosowaniu tych badań w praktyce;
4)
podejmowanie działań w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;
5)
wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych, badań monitoringowych i analitycznych;
6)
sprawowanie funkcji koordynującej badania innych laboratoriów w odniesieniu do weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych;
7)
dokształcanie podyplomowe w dziedzinach objętych działalnością Instytutu oraz prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy weterynarii;
8)
opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego;
9)
wydawanie opinii co do celowości wykonywania badań laboratoryjnych;
10)
sprawowanie opieki merytorycznej nad zakładami higieny weterynaryjnej;
11)
doradztwo naukowe dla administracji weterynaryjnej, w prowadzeniu hodowli i przy produkcji zwierzęcej oraz dla lekarzy weterynarii;
12)
kontrola urzędowa i ocena przedrejestracyjna biologicznych preparatów weterynaryjnych;
13)
udzielanie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;
14)
opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz, w tym dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie badań weterynaryjnych, a także propozycji wykorzystania w kraju osiągnięć światowych w tej dziedzinie;
15)
wykonywanie innych zadań zlecanych przez organ nadzorujący.
Źródłem finansowania działalności Instytutu są środki finansowe:
1)
ustalane w ustawach budżetowych na realizację zadań programu wieloletniego, którego głównym wykonawcą lub koordynatorem jest Instytut, ustanowionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację zadań programu wieloletniego jest minister właściwy do spraw rolnictwa;
2)
przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki, na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę;
3)
pochodzące z przychodów uzyskiwanych przez Instytut ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań programu wieloletniego, w sposób umożliwiający rozliczanie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentami, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611.