§ 2. - Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Szczucinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.151.946

Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2008 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.