Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie nadania Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z siedzibą w Poznaniu utworzonemu na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych (Dz. U. poz. 1604), zwanemu dalej "Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2.  Instytut używa nazwy "Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy".
3.  Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
§  2.  Przedmiotem działalności Instytutu jest:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze roślin włóknistych, oleistych, energetycznych, zielarskich i włókien pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli, agrotechniki, nasiennictwa i przetwórstwa;
2) prowadzenie badań dotyczących standaryzacji, normalizacji, certyfikacji oraz oceny jakości surowców i wyrobów;
3) prowadzenie banku genów w zakresie roślin włóknistych, oleistych, zielarskich oraz prowadzenie ogrodu botanicznego roślin leczniczych;
4) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących racjonalnej fitoterapii, z uwzględnieniem badań molekularnych podstaw działania substancji naturalnych zawartych w roślinach zielarskich, włóknistych i oleistych;
5) prowadzenie badań nad opracowaniem strategii prewencji chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nutrigenomiki do osobniczej indywidualizacji dawkowania substancji naturalnych zawartych w roślinach zielarskich, włóknistych i oleistych;
6) wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności przez szkolenia, publikacje i konferencje;
7) wykonywanie ekspertyz, monitoringu, konsultacji i doradztwa branżowego dla władz państwowych, samorządowych oraz organizacji gospodarczych;
8) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami naukowymi, podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami;
9) prowadzenie działalności wydawniczej, ochrony własności patentowej oraz informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej;
10) prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej dotyczącej produkcji oraz przetwórstwa surowców rolniczych, w tym rozwiązań innowacyjnych.
§  3.  Do zadań Instytutu szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska, oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy:
1) hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych;
2) ochrona roślin;
3) kreowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji.
§  4.  Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:
1) uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą;
2) pochodzące z subwencji i dotacji uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) lub dotacji celowych uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
3) z realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki;
4) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
5) uzyskiwane z innych źródeł.
§  5.  Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań Instytutu, o których mowa w § 3, jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.