Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie nadania Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie utworzonemu na podstawie uchwały nr 534/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie przekształcenia Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Instytut Przemysłu Fermentacyjnego oraz nadania mu statutu, zarządzenia nr 15 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 marca 1988 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego (Dz. U. poz. 1961), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. poz. 1837), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Instytutu Przemysłu Cukrowniczego oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. poz. 831) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. poz. 1053), zwanemu dalej "Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2.  Instytut używa nazwy "Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy".
3.  Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.
§  2.  Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie:
1) badań naukowych w zakresie:
a) pozyskiwania, doskonalenia i przechowywania szczepów drobnoustrojów przemysłowych,
b) doskonalenia metod obrotu i uboju zwierząt rzeźnych oraz pozyskiwania surowców spożywczych i przemysłowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
c) modyfikacji procesów bioinżynieryjnych i chemoinżynieryjnych,
d) otrzymywania biopreparatów i chemopreparatów,
e) opracowywania technologii bezodpadowych,
f) opracowywania i adaptacji nowych fizykochemicznych i mikrobiologicznych metod badawczych surowców i produktów żywnościowych;
2) prac rozwojowych w zakresie:
a) zastosowania enzymów w modyfikacji żywności,
b) otrzymywania żywności funkcjonalnej i dietetycznej,
c) technologii koncentratów spożywczych,
d) technologii mięsa i tłuszczów,
e) technologii cukrownictwa;
3) działalności innowacyjnej mającej na celu zastosowanie nowych szczepów drobnoustrojów w technologiach przemysłu spożywczego celem poprawy ich przydatności żywieniowej oraz obniżenia kosztów produkcji, z uwzględnieniem zmniejszania szkodliwego wpływu technologii na środowisko;
4) działalności gospodarczej, w tym:
a) produkcji dozwolonych dodatków do żywności, probiotyków, kultur starterowych oraz produktów spożywczych i użytkowych,
b) sterylizacji przypraw,
c) zaopatrywania zakładów przemysłowych w szczepy drobnoustrojów, dozwolone dodatki do żywności i materiały pomocnicze;
5) działalności innowacyjnej w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności;
6) monitoringu żywności i środowiska, wykonywanie analiz oraz standaryzacja surowców i produktów w przemyśle fermentacyjnym, owocowo-warzywnym, piekarskim i ciastkarskim, koncentratów spożywczych, zbożowym, ziemniaczanym, chłodniczym, mięsnym, tłuszczowym, cukrowniczym i innym;
7) szkoleń i konsultacji.
§  3.  Do zadań Instytutu szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska i poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy:
1) prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych;
2) opracowywanie standardów rynkowych i wymagań dla wybranych produktów rolno-spożywczych objętych działalnością Instytutu;
3) analiza jakości surowców rolnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia wystąpienia substancji skażających;
4) monitoring stanu zagrożenia środowiska naturalnego przez branże przemysłu rolno-spożywczego objęte działalnością Instytutu w odniesieniu do norm Unii Europejskiej;
5) kreowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji.
§  4.  Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:
1) uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą;
2) pochodzące z subwencji i dotacji uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) lub dotacji celowych uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
3) z realizacji projektów finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki;
4) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
5) uzyskiwane z innych źródeł.
§  5.  Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań Instytutu, o których mowa w § 3, jest minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.