Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.589

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) uprawnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
2) wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze są uprawnieni do nakładania grzywien;
3) zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom upoważnień do nakładania grzywien.
§  2.  Funkcjonariuszom pełniącym służbę w urzędzie celno-skarbowym nadaje się uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
1) art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1 i 2, art. 94 § 1 i 2, art. 95, art. 95a oraz art. 96 § 1 pkt 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634 i 1707);
2) art. 92 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948);
3) art. 24 ust. 4 pkt 1-3 i 5-7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 1494, z 2007 r. poz. 661, z 2011 r. poz. 622 i 1016, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1579).
§  3. 
1.  Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje naczelnik urzędu celno-skarbowego w formie pisemnej.
2.  Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zawiera:
1) datę wydania;
2) termin ważności i kolejny numer upoważnienia;
3) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;
4) oznaczenie urzędu celno-skarbowego, w którym funkcjonariusz pełni służbę;
5) powołanie podstawy prawnej;
6) imię, nazwisko i stanowisko służbowe oraz numer umieszczony na znaku identyfikacji indywidualnej lub numer legitymacji służbowej upoważnionego funkcjonariusza;
7) określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
8) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;
9) podpis oraz pieczęć organu wydającego upoważnienie.
§  4.  Naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi ewidencję wydanych upoważnień.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.