Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1213 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 2008 r.
w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 1

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 i 765) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) uprawnienia funkcjonariuszy Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
2) wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze, o których mowa w pkt 1, są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
3) zasady i sposób wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
§  2.  Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278), uprawnione do wykonywania czynności określonych w art. 19 tej ustawy, są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
1) art. 110, art. 111 i art. 118 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i 829), w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
2) art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), w zakresie określonym w art. 73 ust. 1 pkt 3 tej ustawy;
3) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.), w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 tej ustawy;
4) art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z 2009 r. Nr 116, poz. 976 oraz z 2012 r. poz. 1529) w zakresie określonym w art. 29 ust. 1 tej ustawy;
5) art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.);
6) 2  art. 37d ust. 1 i art. 37e ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605).
§  3.  Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz pracownicy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.), są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
1) art. 110 i 111 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;
2) art. 40 i 41 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016);
3) art. 40 ust. 1-4e ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
4) art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069);
5) art. 33 ust. 1 i 5 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740, z późn. zm.);
6) art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.), w zakresie prawidłowości oznaczania artykułów rolno-spożywczych znakiem zgodności z Polską Normą oraz deklaracji zgodności z Polską Normą tych artykułów;
7) 3  art. 40 ust. 1, ust. 4 pkt 2 i 4-6, ust. 4a oraz ust. 4b pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58);
8) art. 84-86 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016);
9) (uchylony);
10) art. 10 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z późn. zm.).
§  4.  4  Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. 425 i 695), oraz urzędowi inspektorzy, o których mowa w art. 17 ust. 2 tej ustawy, są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
1) art. 86 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
2) art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875);
3) art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900 oraz z 2020 r. poz. 284 i 425);
4) art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695);
5) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
§  5.  Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:
1) pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej:
a) wojewódzki lekarz weterynarii - dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu weterynarii,
b) powiatowy lekarz weterynarii - dla pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii,
c) graniczny lekarz weterynarii - dla pracowników granicznego inspektoratu weterynarii;
2) pracownikom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:
a) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - dla pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
b) wojewoda - dla wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
c) wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
3) inspektorom Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa:
a) 5  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa - dla urzędowych inspektorów Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
b) wojewoda - dla wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,
c) 6  wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa - dla urzędowych inspektorów wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.
§  6.  Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać:
1) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;
2) datę wydania i termin ważności upoważnienia;
3) podstawę prawną wydania upoważnienia;
4) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej upoważnionego funkcjonariusza;
5) określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
6) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;
7) podpis organu, który wydał upoważnienie, oraz pieczęć urzędową.
§  7.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 15, poz. 124, z 2006 r. Nr 183, poz. 1357 oraz z 2007 r. Nr 114, poz. 780).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).
2 § 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1873) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2016 r.
3 § 3 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1873) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2016 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1056) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
5 § 5 pkt 3 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1056) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.
6 § 5 pkt 3 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1056) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2020 r.