Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.9.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1919 r.

DEKRET
o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji.

Art.  1.

Prawo nabywania, przechowywania i używania wszelkiego rodzaju broni palnej, karabinów maszynowych, armat, zarówno ich części składowych i przyborów, wszelkiego rodzaju amunicji, nabojów, pocisków, do tego rodzaju broni używanych, bomb i granatów ręcznych i materjałów wybuchowych do ich wyrobu przeznaczonych-przysługuje władzom wojskowym, milicji ludowej, policji komunalnej oraz tym organizacjom i osobom cywilnym, które posiadają pozwolenie odpowiedniej władzy państwowej.

Art.  2.

Minister Spraw Wewnętrznych lub organy przez niego upoważnione w porozumieniu z dowódcą właściwego okręgu generalnego wojskowego może osobom cywilnym zezwalać w wypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, dla celów technicznych i handlowych na nabywanie, przechowywanie, użytkowanie i sprzedaż broni oraz materjałów wybuchowych.

Art.  3.

Pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej lub palnej krótkiej dla obrony osobistej wydawane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych lub organy przez niego upoważnione.

Art.  4.

Wszelkie pozwolenia na prawo posiadania przedmiotów i materjałów, wyszczególnionych w art. 1, udzielone w trybie niezgodnym z powyższemi przepisami, niniejszym dekretem zostają unieważnione.

Art.  5.

Winni przekroczenia przepisów, zawartych w niniejszym dekrecie, ulegną następującym karom:

a) za posiadanie broni wojskowej lub materjałów i przedmiotów służących do użytku wojskowego-zamknięcia w więzieniu do 1 roku lub grzywny do 5.000 marek,
b) za posiadanie broni myśliwskiej lub krótkiej palnej - aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3.000 marek.

Broń i materjały wojskowe ulegają konfiskacie.

Dochodzenie i orzekanie należy do władz administracyjnych.

Art.  6.

Odpowiedzialność za przekroczenie niniejszych przepisów w miejscowościach, ogłoszonych za będące w stanie wyjątkowym, określa osobny dekret.

Art.  7.

Dekret niniejszy zyskuje moc obowiązującą z chwilą ogłoszenia go w Dzienniku Praw Państwa i podlega wykonaniu Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dan w Warszawie, d. 25 stycznia 1919 r.