[Statut muzeum] - Art. 6. - Muzea. - Dz.U.2022.385 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Statut muzeum] - Muzea.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2022 r.
Art.  6.  [Statut muzeum]
1. 
Muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. 
Statut określa w szczególności:
1)
nazwę, teren działania i siedzibę muzeum;
2)
zakres działania;
3)
rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów;
4)
organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze i sposób ich powoływania;
5)
źródła finansowania działalności muzeum;
6)
zasady dokonywania zmian w statucie;
7)
zasady prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9, jeżeli muzeum zamierza taką działalność prowadzić.
3. 
Pierwszy statut nadany muzeum, statut muzeum w organizacji, zawiera postanowienia regulujące proces organizowania muzeum i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Za dzień zakończenia organizowania muzeum przyjmuje się dzień otwarcia wystawy stałej.
4. 
Po dniu zakończenia organizowania muzeum nadaje się muzeum statut zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2.
5. 
(uchylony).
6. 
Muzeum nieposiadające osobowości prawnej, w tym muzeum funkcjonujące w ramach struktury jednostki organizacyjnej, działa na podstawie regulaminu nadanego przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do regulaminu.
7. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi spis uzgodnionych regulaminów, o których mowa w ust. 6.