[Łączenie muzeów] - Art. 5a. - Muzea. - Dz.U.2022.385 t.j. - OpenLEX

Art. 5a. - [Łączenie muzeów] - Muzea.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2022 r.
Art.  5a.  [Łączenie muzeów]
1. 
Muzeum może być łączone z innymi instytucjami kultury działającymi na podstawie przepisów o organizowaniu działalności kulturalnej, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.
2. 
Połączenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, zwaną dalej "Radą do Spraw Muzeów".