Morze terytorialne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1977.37.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1977 r.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1977 r.
o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

1.
Morzem terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest obszar wód o szerokości 12 mil morskich, przyległy do brzegu morskiego lub do linii podstawowej, zamykającej polskie morskie wody wewnętrzne w Zatoce Gdańskiej.
2.
Brzegiem morskim jest linia zetknięcia się morza z lądem przy średnim wieloletnim stanie wody.
3.
Linią podstawową, zamykającą polskie morskie wody wewnętrzne w Zatoce Gdańskiej, jest linia łącząca punkt na Mierzei Helskiej o współrzędnych 54°37´36" szerokości geograficznej północnej i 18°49´18" długości geograficznej wschodniej z punktem na Mierzei Wiślanej o współrzędnych 54°22´12" szerokości geograficznej północnej i 19°21´00" długości geograficznej wschodniej.

Rozgraniczenie morza terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z morzem terytorialnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Niemieckiej Republiki Demokratycznej określają umowy międzynarodowe.

Polska Rzeczpospolita Ludowa wykonuje swe zwierzchnictwo zarówno na morzu terytorialnym, jak i w przestrzeni powietrznej, znajdującej się nad tym morzem oraz na jego dnie i znajdującym się pod nim wnętrzu ziemi.

1.
Na morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obce statki korzystają z prawa nieszkodliwego przepływu.
2.
Na morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obce statki przepływają wyznaczonymi torami wodnymi lub torami powszechnie uczęszczanymi, a jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa Państwa albo żeglugi - kursami wskazanymi każdorazowo przez właściwe organy.

Przebywanie obcych okrętów wojennych na morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej określają odrębne przepisy.

Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa Państwa albo żeglugi, Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych, może ustanowić na morzu terytorialnym strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.

W dekrecie z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51, z 1959 r. Nr 27, poz. 168 i z 1969 r. Nr 13, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:

1)
skreśla się art. 2 i 3;
2)
w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią łączącą punkt na Mierzei Helskiej o współrzędnych: 54° 37´36" szerokości geograficznej północnej i 18° 49´18" długości geograficznej wschodniej z punktem na Mierzei Wiślanej o współrzędnych 54° 22´12" szerokości geograficznej północnej i 19° 21´00" długości geograficznej wschodniej,";

3)
w art. 8 ust. 2, w art. 9 ust. 2 i w art. 13 użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy: "prezydium wojewódzkiej rady narodowej" zastępuje się wyrazami: "terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego", użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku;
4)
w art. 12:
a)
w ust. 1 wyrazy "prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej właściwej" zastępuje się wyrazami: "terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego właściwego",
b)
w ust. 2 wyrazy: "powiatowej (miejskiej) komendy Milicji Obywatelskiej właściwej" zastępuje się wyrazami: "organu Milicji Obywatelskiej właściwego";
5)
w art. 14:
a)
w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy: "Powiatowa (miejska) komenda Milicji Obywatelskiej właściwa" zastępuje się wyrazami: "Organ Milicji Obywatelskiej właściwy",
b)
w ust. 2 wyrazy: "Prezydium powiatowej rady narodowej" zastępuje się wyrazami: "Terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego";
6)
w art. 16:
a)
w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyraz: "powiatów" zastępuje się wyrazami: "gmin i miast", a w zdaniu drugim wyrazy: "miasta i powiaty" zastępuje się wyrazami: "gminy i miasta",
b)
w ust. 2 wyraz: "powiaty" zastępuje się wyrazami: "gminy, miasta", a wyrazy: "do powiatów" zastępuje się wyrazami: "do gmin i miast";
7)
w art. 18 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy: "wodach pasa przyległego" skreśla się;
8)
w art. 20 wyrazy: "Ministrowie: Kolei, Transportu Drogowego i Lotniczego, Żeglugi" zastępuje się wyrazami: "Ministrowie: Komunikacji, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej";
9)
w art. 22 w ust. 1 wyrazy: "oraz na wodach pasa przyległego" skreśla się;
10)
w art. 23 w ust. 1 przed wyrazami: "wodach terytorialnych" przecinek zastępuje się spójnikiem "i", a wyrazy: "i wodach pasa przyległego" skreśla się;
11)
w art. 25 w ust. 2 przed wyrazami: "wód terytorialnych" przecinek zastępuje się spójnikiem "i", a wyrazy: "i wód pasa przyległego" skreśla się;
12)
w art. 26:
a)
ust. 1 skreśla się,
b)
w ust. 2 wyrazy: "Ministrem Transportu Drogowego i Lotniczego" zastępuje się wyrazami: "Ministrem Komunikacji", a wyrazy: "i wodami pasa przyległego" oraz oznaczenie ust. 2 skreśla się;
13)
w art. 28 w zdaniu pierwszym wyrazy: "oraz na wodach pasa przyległego" skreśla się;
14)
w art. 29 w ust. 1 przed wyrazem: "terytorialnymi" dodaje się wyraz: "lub", a wyrazy: "lub wodami pasa przyległego" skreśla się;
15)
w art. 31:
a)
w ust. 1 wyrazy: "- podlega karze pracy poprawczej do 3 miesięcy lub karze grzywny do 3.000 złotych" zastępuje się wyrazami: "- podlega karze grzywny do 5.000 złotych",
b)
w ust. 2 wyrazy: "o orzecznictwie karno-administracyjnym" zastępuje się wyrazami: "o postępowaniu w sprawach o wykroczenia".

Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o granicy morskiej państwa (Dz. U. Nr 92, poz. 789).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.