Moratorium lokalowe dla spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.6.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1945 r.

DEKRET
z dnia 6 lutego 1945 r.
o moratorium lokalowym dla spółdzielni.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

W okresie czasu do dnia 1 kwietnia 1945 r. wstrzymuje się z mocy samego prawa wykonanie orzeczonych w postępowaniu sądowym eksmisji spółdzielni z lokali handlowych i przemysłowych.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.