Art. 6. - Moc prawna ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.66.410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  6.
1. 3
Do zgłoszenia wniosku o wpisanie prawa własności nieruchomości wchodzących w skład zapasu ziemi w rozumieniu dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279) na rzecz Skarbu Państwa, nabywców lub innych władz i instytucyj uprawnieni są starostowie Podstawą wpisu prawa własności tych nieruchomości na rzecz nabywców jest odpis prawomocnego orzeczenia o wykonaniu aktu nadania, a na rzecz władz i instytucyj - odpis prawomocnego orzeczenia o przekazaniu. Dla oznaczenia nieruchomości w razie jej podziału wystarczy zaświadczony przez starostę opis i szkic nieruchomości ze wskazaniem obszaru i granic.
2.
Jednocześnie z wpisaniem na rzecz nabywcy prawa własności będzie wpisana w księdze wieczystej jako ciężar realny należność z tytułu niezapłaconej ceny gospodarstwa (działki).
3. 4
Przy wpisaniu prawa własności na rzecz osób wymienionych w ust. 1 będą wykreślone z urzędu z księgi wieczystej wszelkie ograniczenia prawa własności oraz wszelkie obciążenia odnośnej nieruchomości z wyjątkiem służebności gruntowych, których utrzymanie starosta uzna za niezbędne w granicach przez nią ustalonych.
3 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
4 Art. 6 ust. 3 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.