Moc obowiązująca w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Australijskim Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Canberze dnia 7 maja 1991 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.251

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Australijskim Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Canberze dnia 7 maja 1991 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 1 , Związek Australijski staje się dnia 1 stycznia 2019 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 stycznia 2019 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Australijskim.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Związek Australijski, składając dokument ratyfikacyjny, złożył:

2)
zastrzeżenia zgodnie z: art. 4 ust. 3 lit. e), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 12 ust. 4, art. 17 ust. 3 lit. a), art. 19 ust. 12, art. 23 ust. 7 oraz art. 28 ust. 2 lit. a)
-
Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Związek Australijski notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Canberze dnia 7 maja 1991 r. 2 .

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) nkt ii)

Artykuł 2. - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Australia planuje objęcie Konwencją następujących umów:

NrTytułDruga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst pierwotny/ Instrument zmieniającyData podpisaniaData wejścia w życie
28 3 Umowa między Australią a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochoduPolskaTekst pierwotny07-05-199104-03-1992

Article 2. - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(l)(a)(ii) of the Convention Australia wishes the following agreements to be covered by the Convention:

NoTitleOther

Contracting

Jurisdiction

Original/

Amending

Instrument

Date of SignatureDate of Entry into force
28Agreement between Australia and the Republic of Poland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on incomePolandOriginal07-05-199104-03-1992

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit, e)

Artykuł 4. - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. e) Konwencji Australia zastrzega prawo do zastąpienia, dla celów zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, ostatniego zdania art. 4 ust. 1 następującym fragmentem: "W przypadku braku takiego porozumienia, osoba taka nie będzie uprawniona do jakiejkolwiek ulgi lub zwolnienia od podatku przewidzianych w Umowie Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja.".

Article 4. - Dual Resident Entities

Pursuant to Article 4(3)(e) of the Convention Australia reserves the right to replace the last sentence of Article 4(1) with the following text for the purposes of its Covered Tax Agreements: "In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement.".

Notyfikacja zgodnie z art. 4 ust. 4

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Konwencji Australia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 4 ust. 3 lit. b) do d). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 4 ust. 4

Article 4. - Dual Resident Entities

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 4(4) of the Convention Australia considers that the following agreements contain a provision described in Article 4(2) that is not subject to a reservation under Article 4(3)(b) through (d). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 4(4)

Notyfikacja zeodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6. - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Australia wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer wymienionej

Umowy

Druga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst preambuły
28Polskapragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

Article 6. - Purpose of a Covered Tax Agreement Notification of Exisńng Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention Australia considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

Listed

Agreement

Number

Other

Contracting

Jurisdiction

Preamble Text
28PolandDesiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Notyfikacje zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6. - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Australia dokonuje wyboru stosowania art. 6 ust. 3.

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających w preambule tekstu

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Australia wskazuje, że następujące umowy nie zawierają tekstu preambuły odnoszącego się do pragnienia rozwijania relacji ekonomicznych lub wzmacniania współpracy w zakresie spraw podatkowych.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się Jurysdykcja
28Polska

Article 6. - Purpose of a Covered Tax Agreement Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Australia hereby chooses to apply Article 6(3).

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Preamble Language

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Australia considers that the following agreements do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co - operation in tax matters.

Listed Agreement NumberOther Contracting Jurisdiction
28Poland

Notyfikacja zsodnie z art. 7 ust. 17 lit, b)

Artykuł 7. - Zapobieganie nadużyciom traktatów Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. b) Konwencji Australia dokonuje wyboru stosowania art. 7 ust. 4.

Article 7. - Prevention of Treaty Abuse Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 7(17)(b) of the Convention Australia hereby chooses to apply Article 7(4).

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 7

Artykuł 9. - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 9 ust. 7 Konwencji Australia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 9 ust. 1. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 13 ust. 4

Article 9. - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 9(7) of the Convention Australia considers that the following agreements contain a provision described in Article 9(1). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 13(4)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit, a)

Artykuł 10. - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Australia zastrzega prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10. - Anti - abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention Australia reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 12 ust 4

Artykuł 12. - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Konwencji Australia zastrzega prawo do niestosowania art. 12 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 12. - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Pursuant to Article 12(4) of the Convention Australia reserves the right for the entirety of Article 12 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacje zgodnie z art. 13 ust. 7

Artykuł 13. - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Australia dokonuje wyboru stosowania Opcji A przewidzianej w art. 13 ust. 1. Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Australia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 5 ust. 3

Article 13. - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions Nońfication of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Australia hereby chooses to apply Option A under Article 13(1).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Australia considers that the following agreements contain a provision described in Article 13(5)(a). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 5(3)

Notyfiksa zgodnie z art. 16 ust. 6 lit, a)

Artykuł 16. - Procedura wzajemnego porozumiewania się Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Australia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 25 ust. 1 zd. 1

Article 16. - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(a) of the Convention Australia considers that the following agreements contain a provision described in Article 16(4)(a)(i). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 25(1), first sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit, b) pkt ii)

Artykuł 16. - Procedura wzajemnego porozumiewania się Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Australia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zd. 1, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 25 ust. 1 zd. 2

Article 16. - Mutual Agreement Procedurr

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention Australia considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 25(1), second sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. d) pkt i)

Artykuł 16. - Procedura wzajemnego porozumiewania się Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. d) pkt i) Konwencji Australia wskazuje, że następujące umowy nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. c) pkt i).

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się Jurysdykcja
28Polska

Article 16. - Mutual Agreement Procedure

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Provisions

Pursuant to Article 16(6)(d)(i) of the Convention Australia considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(c)(i).

Listed Agreement NumberOther Contracting Jurisdiction
28Poland

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit, d) pkt ii)

Artykuł 16. - Procedura wzajemnego porozumiewania się Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. d) pkt ii) Konwencji Australia wskazuje, że następujące umowy nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. c) pkt ii).

Numer wymienionej UmowyDmga Umawiająca się Jurysdykcja
28Polska

Article 16. - Mutual Agreement Procedure

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Provisions

Pursuant to Article 16(6)(d)(ii) of the Convention Australia considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(c)(ii).

Listed Agreement NumberOther Contracting Jurisdiction
28Poland

Zastrzeżenie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit, a)

Artykuł 17. - Korekty współzależne

Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji Australia zastrzega prawo do niestosowania art. 17 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, które zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2. Następujące umowy zawierają postanowienia będące w zakresie niniejszego zastrzeżenia.

Numer wymienionej UmowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
28Polskaart. 9 ust. 3

Article 17. - Corresponding Adjustments

Pursuant to Article 17(3)(a) of the Convention Australia reserves the right for the entirety of Article 17 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in Article 17(2). The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
28PolandArticle 9(3)

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18. - Wybór stosowania Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Australia dokonuje wyboru stosowania Części VI.

Article 18. - Choice to Apply Part VI

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 18 of the Convention, Australia hereby chooses to apply Part VI.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust 12

Artykuł 19. - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Konwencji Australia zastrzega prawo stosowania następujących zasad w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, bez względu na pozostałe przepisy art. 19:

a)
jakakolwiek kwestia nierozwiązana w toku procedury wzajemnego porozumiewania się, która byłaby objęta zakresem postępowania arbitrażowego przewidzianego w niniejszej Konwencji, nie będzie przedłożona do postępowania arbitrażowego, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny którejkolwiek z Umawiających się Jurysdykcji;
b)
jeżeli, w dowolnym czasie po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego a przed przedstawieniem przez panel arbitrów jego decyzji właściwym organom Umawiających się Jurysdykcji, rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny jednej z Umawiających się Jurysdykcji, wówczas postępowanie arbitrażowe zostaje zakończone.

Article 19. - Mandatory Binding Arbitration

Pursuant to Article 19(12) of the Convention, Australia reserves the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of Article 19:

a)
any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by the Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;
b)
if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Notyfikacja zgodnie z art. 23 ust. 4

Artykuł 23. - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Konwencji Australia dokonuje wyboru stosowania art. 23 ust. 5.

Article 23. - Type of Arbitration Process Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 23(4) of the Convention, Australia hereby chooses to apply Article 23(5).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 23 ust. 7

Artykuł 23. - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Zgodnie z art. 23 ust. 7 Konwencji Australia zastrzega prawo do niestosowania Części VI w odniesieniu do wszystkich zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do których druga Umawiająca się Jurysdykcja złożyła zastrzeżenie na podstawie art. 23 ust. 6.

Article 23. - Type of Arbitration Process

Pursuant to Article 23(7) of the Convention, Australia reserves the right for Part VI not to apply with respect to all Covered Tax Agreements for which the other Contracting Jurisdiction makes a reservation pursuant to Article 23(6).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 28 ust. 2 lit a)

Artykuł 28. - Zastrzeżenia

Zastrzeżenie dotyczące zakresu arbitrażu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji Australia składa następujące zastrzeżenie w odniesieniu do zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI:

Australia zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu Części VI każdej sprawy w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie australijskie ogólne zasady przeciwko unikaniu opodatkowania zawarte w Części IVA ustawy o wymiarze podatku dochodowego z 1936 r. ("Income Tax Assessment Act 1936") oraz w Sekcji 67 ustawy o szacowaniu dodatkowych korzyści z 1986 r. ("Fringe Benefits Assessment Act 1986"). Australia zastrzega także prawo do rozszerzenia zakresu wyłączenia australijskich ogólnych zasad przeciwko unikaniu opodatkowania, w odniesieniu do wszelkich przepisów zastępujących, zmieniających lub uaktualniających te zasady. Australia notyfikuje Depozytariuszowi wszelkie takie przepisy, które przewidują zasadniczą zmianę tych zasad.

Article 28. - Reservations

Reservation Formulated for Scope of Arbitration

Pursuant to Article 28(2)(a) of the Convention Australia formulates the following reservation with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI:

Australia reserves the right to exclude from the scope of Part VI any case to the extent that it involves the application of Australia's general anti - avoidance rules contained in Part IVA of the Income Tax Assessment Act 1936 and section 67 of the Fringe Benefits Tax Assessment Act 1986. Australia also reserves the right to extend the scope of the exclusion for Australia's general anti - avoidance mles to any provisions replacing, amending or updating those rules. Australia shall notify the Depositary of any such provisions that involve substantial changes.

1 Tekst Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369.
2 Tekst Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Canberze dnia 7 maja 1991 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1992 r. poz. 177 oraz z 2007 r. poz. 1278.
3 Numer wskazany przez Związek Australijski w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)ww. Konwencji.