Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1750

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 1 majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 1 majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 1 , Wielkie Księstwo Luksemburga staje się dnia 1 sierpnia 2019 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Wielkie Księstwo Luksemburga, składając dokument ratyfikacyjny, złożyło:

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. f), art. 4 ust. 3 lit. a), art. 5 ust. 9, art. 8 ust. 3 lit. a), art. 9 ust. 6 lit. a), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. c), art. 14 ust. 3 lit. a), art. 15 ust. 2, art. 19 ust. 12, art. 24 ust. 3 oraz art. 36 ust. 2

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Wielkie Księstwo Luksemburga notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 1 majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. 2 , oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 1 majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. 3 .

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt iii

Artykuł 2. - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga planuje objęcie Konwencją następujących umów:

NrTytułDruga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst pierwotny/ Instrument zmieniającyData podpisaniaData wejścia w życie
57 4 Konwencja między Wielkim Księstwem Luksemburga a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 1 majątkuPolskaTekst pierwotny14-06-199531-07-1996
Instrument zmieniający7-06-201225-07-2013

Article 2. - Interpretation des termes

Notifications - Conventions fiscales couvertes par cette Convenńon

En vertu de l'articie 2(1)(a)(ii) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg souhaite que les conventions suivantes soient couvertes par la Convention:

NuTitreAutre

Juridiction contractante

Original/

Instrument(s)

subséquent

Date

de signature

Date d'entrée en vigueur
57Convention entru le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortunePologneOriginal14-06-199531-07-1996
Instrument subsequent7-06-201225-07-2013

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. f)

Artykuł 3. - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. f) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania art. 3 ust. 2 w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3. - Entités transparentes

En vertu de l'article 3(5)(f) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'articie 3(2) à ses Conventions fiscales couvertes.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit a)

Artykuł 4. - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania art. 4 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 4. - Entités ayant une double residence

En vertu de l'article 4(3)(a) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'integralité de l'article 4 à ses Conventions fiscales couvertes.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 5 ust. 9

Artykuł 5. - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Zgodnie z art. 5 ust. 9 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo, w odniesieniu do następujących Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, by nie zezwolić drugiej Umawiającej się Jurysdykcji na zastosowanie Opcji C przewidzianej w tym artykule.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się Jurysdykcja
57Polska

Article 5. - Application des méthodes d'élimination de la double imposition

En vertu de l'article 5(9) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit, aux fins des Conventions fiscales couvertes identifiées, de ne pas permettre à les autres Juridictions contractantes d'appliquer l'Option C de cet article.

Numéro de la Convention couverteAutre juridiction contractante
57Pologne

Notyfikacja zgodnie z art. 5 ust. 10

Artykuł 5. - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 5 ust. 10 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga, na podstawie art. 5 ust. 1, dokonuje wyboru stosowania Opcji A przewidzianej w tym artykule.

Article 5. - Application des méthodes d'elimination de la double imposition

Notification relative aux choix prévus

En vertude l'article 5(10) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg par la présente choisit en vertu de l'Article 5(1) d'appliquer l'Option A de cet article.

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6. - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2.

Numer wymienionej umowyDruga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst preambuły
57Polskapragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 1 majątku,

Article 6. - Objet d'une Convention fiscale couverte

Notification relative au texte du préambule de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 6(5) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg considère que les conventions suivantes ne sont pas visées par la réserve prévue à l'article 6(4) et contiennent à leur préambule le texte décrit à l'article 6(2).

Numéro

de la Convention couverte

Autre juridiction contractanteTexte du préambule
57Polognedésireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Notyfikacje zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6. - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga dokonuje wyboru stosowania art. 6 ust. 3.

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających w preambule tekstu

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga wskazuje, że następujące umowy nie zawierają tekstu preambuły odnoszącego się do pragnienia rozwijania relacji ekonomicznych lub wzmacniania współpracy w zakresie spraw podatkowych.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się Jurysdykcja
57Polska

Article 6. - Objet d'une Convention fiscale couverte

Notification relative aux choix prévus

En vertu de l'article 6(6) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg par la présente choisit d'appliquer l'article 6(3).

Notification relative aux Conventions fiscales couvertes ne contenant pas le texte du préambule

En vertu de l'article 6(6) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg considère que les conventions suivantes ne contiennent pas au texte de leur préambule une mention relative à la promotion des relations économiques et à l'amélioration de la coopération en matière fiscale.

Numéro de la Convention couverteAutre juridiction contractante
57Pologne

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. b)

Artykuł 7. - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. b) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga dokonuje wyboru stosowania art. 7 ust. 4.

Article 7. - Prévention de l'utilisation abusive des conventions

Notification relative aux choix de dispositions optionnelles

En vertu de l'article 7(17)(b) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg par la présente choisit d'appliquer l'article 7(4).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a)

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania art. 8 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 8 - Transactions relatives au transfert de dividendes

En vertu de l'article 8(3)(a) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'integralite de l'article 8 à ses Conventions fiscales couvertes.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a)

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania art. 9 ust. 1 w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 9 - Gains en capital tirés de l'aliénation d'actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers

En vertu de l'article 9(6)(a) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9(1) à ses Conventions fiscales couvertes.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a)

Artykuł 10 - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10 - Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces

En vertu de l'article 10(5)(a) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'articie 10 à ses Conventions fiscales couvertes.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11 - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania art. 11 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11 - Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents

En vertu de l'article 1l(3)(a) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 11 à ses Conventions fiscales couvertes.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 12 ust. 4

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania art. 12 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 12 - Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'etablissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires

En vertu de l'article 12(4) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'articie 12 à ses Conventions fiscales couvertes.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. c)

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. c) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania art. 13 ust. 4 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 13 - Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions dont bénéficient des activités spécifiques

En vertu de l'article 13(6)(c) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'articie 13(4) à ses Conventions fiscales couvertes.

Notyfikacje zgodnie z art. 13 ust. 7

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga dokonuje wyboru stosowania Opcji B przewidzianej w art. 13 ust. 1.

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
57Polskaart. 5 ust. 4

Article 13 - Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'etablissement stable par le recours aux exceptions dont bénéficient des activites spécifiques

Notification relative aux choix prévus

En vertu de l'article 13(7) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg par la présente choisit d'appliquer l'Option B en vertu de l'article 13(1).

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 13(7) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg considére que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 13(5)(a). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la Convention couverteAutre juridiction contractanteDisposition
57PologneArticle 5(4)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)

Artykuł 14. - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14 - Fractionnement de contrats

En vertu de l'article 14(3)(a) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 14 à ses Conventions fiscales couvertes.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 15 ust. 2

Artykuł 15. - Definicja osoby ściśle powiązanej z przedsiębiorstwem

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania art. 15 w całości do Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do których zastosowanie mają zastrzeżenia na podstawie art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a) lub c) lub art. 14 ust. 3.

Article 15 - Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise

En vertu de l'article 15(2) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 15 aux Conventions fiscales couvertes auxquelles elle a formulé la réserve prévue à l'article 12(4), à l'article 13(6)(a) ou (c) ou à l'article 14(3).

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a)

Artykuł 16. - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
57Polskaart. 26 ust. 1 zd. 1

Article 16 - Procédure amiable

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 16(6)(a) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg considére que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 16(4)(a)(i). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la Convention couverteAutre juridiction contractanteDisposition
57PologneArticle 26(1), première phrase

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
57Polskaart. 26 ust. 1 zd. 2

Article 16 - Procédure amiable

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 16(6)(b)(ii) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg considère que les conventions suivantes contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à l'article 16(1) doit ȇ tre soumis dans un délai spécifique, d'au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraȋ né une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la Convention couverteAutre juridiction contractanteDisposition
57PologneArticle 26(1), deuxième phrase

Notyfikacja zgodnie z art. 17 ust. 4

Artykuł 17 - Korekty współzależne

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Konwencji. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
57Polskaart. 9 ust. 2

Article 17 - Ajustements corrélatifs

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 17(4) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite é l'article 17(2). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la Convention couverteAutre juridiction contractanteDisposition
57PologneArticle 9(2)

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18 - Wybór stosowania Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga dokonuje wyboru stosowania Części VI.

Article 18 - Choix d'appliquer la partie VI

Notification relative aux choix prévus

En vertu de l'article 18 de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg par la présente choisit d'appliquer la partie VI.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 12

Artykuł 19 - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo stosowania następujących zasad w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, bez względu na pozostałe przepisy art. 19:

a) jakakolwiek kwestia nierozwiązana w toku procedury wzajemnego porozumiewania się, która byłaby objęta zakresem postępowania arbitrażowego przewidzianego w niniejszej Konwencji, nie będzie przedłożona do postępowania arbitrażowego, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny którejkolwiek z Umawiających się Jurysdykcji;
b) jeżeli, w dowolnym czasie po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego a przed przedstawieniem przez panel arbitrów jego decyzji właściwym organom Umawiających się Jurysdykcji, rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny jednej z Umawiających się Jurysdykcji, wówczas postępowanie arbitrażowe zostaje zakończone.

Article 19 - Arbitrage obligatoire et contraignant

En vertu de l'article 19(12) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit d'appliquer les régies suivantes à ses Conventions fiscales couvertes sans égard aux autres dispositions de l'article 19:

a) toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ d'application de la procédure d'arbitrage prévue par la présente Convention ne doit pas ȇ tre soumise ȇ l'arbitrage si un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes a déjà rendu une dècision sur cette question;
b) si, à tout moment après qu'unc demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes rend une décision concernant cette question soumise à l'arbitrage, la procédure d'arbitrage prend fin.

Notyfikacja zgodnie z art. 23 ust. 4

Artykuł 23. - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga dokonuje wyboru stosowania art. 23 ust. 5.

Article 23 - Méthode d'arbitrage

Notification relative aux choix prévus

En vertu de l'article 23(4) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg par la présente choisit d'appliquer l'article 23(5).

Notyfikacja zgodnie z art. 24 ust. 1

Artykuł 24 - Porozumienie w sprawie innego rozwiązania sprawy

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga dokonuje wyboru stosowania art. 24 ust. 2.

Article 24 - Accord sur une solution différente

Notification relative aux choix prévus

En vertu de l'article 24(1) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg par la presente choisit d'appliquer l'article 24(2).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 24 ust. 3

Artykuł 24 - Porozumienie w sprawie innego rozwiązania sprawy

Zgodnie z art. 24 ust. 3 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania art. 24 ust. 2 w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, do których ma zastosowanie art. 23 ust. 2.

Article 24 - Accord sur une solution différente

En vertu de l'article 24(3) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 24(2) à l'égard de ses Conventions fiscales couvertes pour lesquelles l'article 23(2) s'applique.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 36 ust. 2

Artykuł 36 - Stosowanie części VI

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Konwencji Wielkie Księstwo Luksemburga zastrzega prawo do niestosowania przepisów Części VI w zakresie sprawy przedstawionej właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji przed późniejszą z dat, z którą niniejsza Konwencja wchodzi w życie w każdej z Umawiających się Jurysdykcji, które są stronami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wyłącznie w zakresie, w jakim właściwe organy obu Umawiających się Jurysdykcji zgodziły się, że znajdzie ona zastosowanie do tej konkretnej sprawy.

Article 36 - Prise d'effet de la partie VI

En vertu de l’article 36(2) de la Convention le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer la partie VI à l’égard d’un cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte que dans la mesure où les autorités compétentes de toutes les Juridictions contractantes conviennent de l’appliquer à ce cas.

1 Tekst Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369.
2 Tekst Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 1 majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1996 r. poz. 527 oraz z 2019 r. poz. 1244.
3 Tekst Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 1 majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 964 oraz z 2019 r. poz. 1244.
4 Numer wskazany przez Wielkie Księstwo Luksemburga w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do KonwencjiKonwencjiwielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)ww. KonwencjiKonwencji.