Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1006

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Irlandią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 1 , Irlandia staje się dnia 1 maja 2019 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 maja 2019 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Irlandią.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Irlandia, składając dokument ratyfikacyjny, złożyła:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 17 lit. b), art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 7, art. 9 ust. 8, art. 13 ust. 7, art. 16 ust. 6 lit. a), art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii), art. 16 ust. 6 lit. d) pkt ii), art. 18, art. 23 ust. 4 oraz art. 24 ust. 1,
2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. f), art. 4 ust. 3 lit. f), art. 9 ust. 6 lit. e), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 12 ust. 4, art. 14 ust. 3 lit. b), art. 17 ust. 3 lit. a), art. 19 ust. 12, art. 28 ust. 2 lit. a) oraz art. 36 ust. 2

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Irlandię notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. 2 .

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) nkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Irlandia planuje objęcie Konwencją następujących umów:

NrTytułDruga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst pierwotny/ Instrument zmieniającyData podpisaniaData wejścia w życie
50 3 Umowa między Rządem Irlandii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochoduPolskaTekst pierwotny13-11-199522-12-1995

Article 2. - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention Ireland wishes the following agreements to be covered by the Convention:

NoTitleOther

Contracting

Jurisdiction

Original/

Amending

Instrument

Date

of Signature

Date of Entry into force
50Agreement between the Government of Ireland and the Government of the Republic of Poland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on incomePolandOriginal13-11-199522-12-1995

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. f)

Artykuł 3. - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. f) Konwencji Irlandia zastrzega prawo niestosowania art. 3 ust. 2 do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3. - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(f) of the Convention Ireland reserves the right for Article 3(2) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. f)

Artykuł 4. - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. f) Konwencji Irlandia zastrzega prawo do niestosowania art. 4 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, ze Stronami, które złożyły zastrzeżenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 lit. e).

Article 4. - Dual Resident Entities

Pursuant to Article 4(3)(f) of the Convention Ireland reserves the right for the entirety of Article 4 not to apply to its Covered Tax Agreements with Parties that have made the reservation described in Article 4(3)(e).

Notyfikacja zgodnie z art. 4 ust. 4

Artykuł 4. - Podmioty o podwójnej siedzibie

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Konwencji Irlandia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 4 ust. 3 lit. b) do d). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
50Polskaart. 4 ust. 3

Article 4. - Dual Resident Entities

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 4(4) of the Convention Ireland considers that the following agreements contain a provision described in Article 4(2) that is not subject to a reservation under Article 4(3)(b) through (d). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
50PolandArticle 4(3)

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6. - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Irlandia wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst preambuły
50Polskapragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

Article 6. Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention Ireland considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

Listed

Agreement

Number

Other

Contracting

Jurisdiction

Preamble Text
50PolandDesiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Notyfikacje zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6. Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Irlandia dokonuje wyboru stosowania art. 6 ust. 3.

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających w preambule tekstu

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Irlandia wskazuje, że następujące umowy nie zawierają tekstu preambuły odnoszącego się do pragnienia rozwijania relacji ekonomicznych lub wzmacniania współpracy w zakresie spraw podatkowych.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się Jurysdykcja
50Polska

Article 6. - Purpose of a Covered Tax Agreement Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Ireland hereby chooses to apply Article 6(3).

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Preamble Language

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Ireland considers that the following agreements do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters.

Listed Agreement NumberOther Contracting Jurisdiction
50Poland

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. b)

Artykuł 7. - Zapobieganie nadużyciom traktatów Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. b) Konwencji Irlandia dokonuje wyboru stosowania art. 7 ust. 4.

Article 7. - Prevention of Treaty Abuse Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 7(17)(b) of the Convention Ireland hereby chooses to apply Article 7(4).

Notyfikacja zgodnie z art. 8 ust. 4 Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Konwencji Irlandia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 8 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
50Polskaart. 10 ust. 3

Article 8. - Dividend Transfer Transactions Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 8(4) of the Convention Ireland considers that the following agreements contain a provision described in Article 8(1) that is not subject to a reservation described in Article 8(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
50PolandArticle 10(3)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. e)

Artykuł 9. - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. e) Konwencji Irlandia zastrzega prawo do niestosowania art. 9 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, które zawierają już postanowienia w typie postanowień określonych w art. 9 ust. 1, które stosuje się do przeniesienia własności praw innych niż udziały lub akcje. Następujące umowy zawierają przepisy objęte zakresem niniejszego zastrzeżenia.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
50Polskaart. 13 ust. 2

Article 9. - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Pursuant to Article 9(6)(e) of the Convention Ireland reserves the right for Article 9(l)(b) not to apply to its Covered Tax Agreements that include a provision of the type described in Article 9(1) that applies to the alienation of interests other than shares. The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
50PolandArticle 13(2)

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 7

Artykuł 9. - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 9 ust. 7 Konwencji Irlandia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 9 ust. 1. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
50Polskaart. 13 ust. 2

Article 9. - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 9(7) of the Convention Ireland considers that the following agreements contain a provision described in Article 9(1). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
50PolandArticle 13(2)

Notyfikacja zgodnie z. art. 9 ust. 8

Artykuł 9. - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Irlandia dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4.

Article 9. - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 9(8) of the Convention Ireland hereby chooses to apply Article 9(4).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit a)

Artykuł 10. - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Irlandia zastrzega prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10. - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention Ireland reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11. - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Irlandia zastrzega prawo do niestosowania art. 11 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11. - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents

Pursuant to Article11l(3)(a) of the Convention Ireland reserves the right for the entirety of Article 11 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 12 ust. 4

Artykuł 12. - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Konwencji Irlandia zastrzega prawo do niestosowania art. 12 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 12. - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Pursuant to Article 12(4) of the Convention Ireland reserves the right for the entirety of Article 12 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacje zgodnie z art. 13 ust. 7

Artykuł 13. - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Irlandia dokonuje wyboru stosowania Opcji B przewidzianej w art. 13 ust. 1.

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Irlandia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
50Polskaart. 5 ust. 4

Article 13. - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Ireland hereby chooses to apply Option B under Article 13(1).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Ireland considers that the following agreements contain a provision described in Article 13(5)(a). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
50PolandArticle 5(4)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. b)

Artykuł 14. - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. b) Konwencji Irlandia zastrzega prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do przepisów zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, które dotyczą badania lub eksploatacji zasobów naturalnych. Następujące umowy zawierają przepisy objęte zakresem niniejszego zastrzeżenia.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
50Polskaart. 23 ust. 3

Article 14. - Splitting-up of Contracts

Pursuant to Article 14(3)(b) of the Convention Ireland reserves the right for the entirety of Article 14 not to apply with respect to provisions of its Covered Tax Agreements relating to the exploration for or exploitation of natural resources. The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
50PolandArticle 23(3)

Notyfikacja zgodnie z. art. 16 ust. 6 lit. a)

Artykuł 16. - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Irlandia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
50Polskaart. 26 ust. 1 zd. 1

Article 16. - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(a) of the Convention Ireland considers that the following agreements contain a provision described in Article 16(4)(a)(i). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
50PolandArticle 26(1), first sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16. - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Irlandia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zd. 1, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami

Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
50Polskaart. 26 ust. 1 zd. 2

Article 16. - Mutual Agreement Procedure Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention Ireland considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must. be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
50PolandArticle 26(1), second sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. d) nkt ii)

Artykuł 16. - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. d) pkt ii) Konwencji Irlandia wskazuje, że następujące umowy nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. c) pkt ii).

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się Jurysdykcja
50Polska

Article 16. - Mutual Agreement Procedure

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Provisions

Pursuant to Article 16(6)(d)(ii) of the Convention Ireland considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(c)(ii).

Listed Agreement NumberOther Contracting Jurisdiction
50Poland

Zastrzeżenie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a)

Artykuł 17 - Korekty współzależne

Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji Irlandia zastrzega prawo do niestosowania art. 17 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, które zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2. Następujące umowy zawierają postanowienia będące w zakresie niniejszego zastrzeżenia.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
50Polskaart. 9 ust. 2

Article 17 - Corresponding Adjustments

Pursuant to Article 17(3)(a) of the Convention Ireland reserves the right for the entirety of Article 17 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in Article 17(2). The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
50PolandArticle 9(2)

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18. - Wybór stosowania Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Irlandia dokonuje wyboru stosowania Części VI.

Article 18 - Choice to Apply Part VI

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 18 of the Convention Ireland hereby chooses to apply Part VI.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 12

Artykuł 19. - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Konwencji Irlandia zastrzega prawo stosowania następujących zasad w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, bez względu na pozostałe przepisy art. 19:

a) jakakolwiek kwestia nierozwiązana w toku procedury wzajemnego porozumiewania się, która byłaby objęta zakresem postępowania arbitrażowego przewidzianego w niniejszej Konwencji, nie będzie przedłożona do postępowania arbitrażowego, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny którejkolwiek z Umawiających się Jurysdykcji;

b) jeżeli, w dowolnym czasie po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego a przed przedstawieniem przez panel arbitrów jego decyzji właściwym organom Umawiających się Jurysdykcji, rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny jednej z Umawiających się Jurysdykcji, wówczas postępowanie arbitrażowe zostaje zakończone.

Article 19. - Mandatory Binding Arbitration

Pursuant to Article 19(12) of the Convention Ireland reserves the right for the following rules to apply with respect to its

Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of Article 19:

a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by the Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;

b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Notyfikacja zgodnie z art. 23 ust. 4

Artykuł 23. - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Konwencji Irlandia dokonuje wyboru stosowania art. 23 ust. 5. Article 23 - Type of Arbitration Process Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 23(4) of the Convention Ireland hereby chooses to apply Article 23(5).

Notyfikacja zgodnie z art. 24 ust. 1

Artykuł 24. - Porozumienie w sprawie innego rozwiązania sprawy

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Konwencji Irlandia dokonuje wyboru stosowania art. 24 ust. 2. Article 24 - Agreement on a Different Resolution

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 24(1) of the Convention Ireland hereby chooses to apply Article 24(2).

Zastrzeżenia zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a)

Artykuł 28. - Zastrzeżenia

Zastrzeżenie dotyczące zakresu arbitrażu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji Irlandia składa następujące zastrzeżenia w odniesieniu do zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI.

Niezależnie od postanowień art. 19 ust. 1 (Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe) sprawa nie może być przedmiotem arbitrażu, jeżeli jest związana z:

1. Poważnymi karami. Irlandia zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu Części VI spraw związanych z działaniami, za które podatnik lub osoba powiązana (lub osoba występująca w imieniu podatnika albo osoby powiązanej) podlega karze w wyniku zamierzonego zachowania na podstawie Sekcji 1077E Skonsolidowanej ustawy podatkowej 1997 (Taxes Consolidation Act 1997). W tym celu "zamierzone zachowanie" należy interpretować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Postępowania w zakresie Audytów przychodów i innych interwencji związanych z przestrzeganiem przepisów (Code of Practice for Revenue Audits and other Compliance Interventions), które będą podlegać bieżącej weryfikacji i mogą być modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach i pojawiających się praktykach. Każde kolejne przepisy zastępujące, zmieniające lub aktualizujące Sekcję 1077E Skonsolidowanej ustawy podatkowej 1997 (Taxes Consolidation Act 1997) również będą objęte tym zastrzeżeniem. Irlandia powiadomi Depozytariusza o wszelkich takich kolejnych przepisach.

2. Krajowym zapobieganiem unikania opodatkowania. Irlandia zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zakresu Części VI spraw dotyczących stosowania krajowych przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania zawartych w Sekcji 811 i Sekcji 811A Skonsolidowanej ustawy podatkowej 1997 (Taxes Consolidation Act 1997). Każde kolejne przepisy zastępujące, zmieniające lub aktualizujące te przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania również będą objęte tym zastrzeżeniem. Irlandia powiadomi Depozytariusza o wszelkich takich kolejnych przepisach.

Article 28. - Reservations

Reservation Formulated for Scope of Arbitration

Pursuant to Article 28(2)(a) of the Convention Ireland formulates the following reservations with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI.

Notwithstanding paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration) a case may not be submitted to arbitration if the case is connected with:

1. Serious penalties. Ireland reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases connected with actions for which the taxpayer or a related person (or a person acting for either the taxpayer or a related person) is liable to a penalty as a result of deliberate behaviour in accordance with Section 1077E Taxes Consolidation Act 1997. For this purpose, 'deliberate behaviour' is to be interpreted in accordance with the guidance contained in the Code of Practice for Revenue Audits and other Compliance Interventions, which will be reviewed on an on-going basis and may be modified to reflect changes in legislation and emerging practices. Any subsequent provisions replacing, amending or updating Section 1077E Taxes Consolidation Act 1997 would also be comprehended. Ireland shall notify the Depositary of any such subsequent provisions.

2. Domestic anti-avoidance. Ireland reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases involving the application of Ireland's domestic anti-avoidance rules contained in Section 811 and Section 811A Taxes Consolidation Act 1997. Any subsequent provisions replacing, amending or updating these anti-avoidance rules would also be comprehended. Ireland shall notify the Depositary of any such subsequent provisions.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 36 ust. 2

Artykuł 36 - Wejście w życie Części VI

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Konwencji Irlandia zastrzega prawo do stosowania przepisów Części VI w zakresie sprawy przedstawionej właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji przed późniejszą z dat, z którą niniejsza Konwencja wchodzi w życie w każdej z Umawiających się Jurysdykcji, które są stronami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wyłącznie w zakresie, w jakim właściwe organy obu Umawiających się Jurysdykcji zgodziły się, że znajdzie ona zastosowanie do tej konkretnej sprawy.

Article 36. - Entry into Effect of Part VI

Pursuant to Article 36(2) of the Convention Ireland reserves the right for Part VI to apply to a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which the Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case.

1 Tekst Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369.
2 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r., został ogłoszony wDz. U. z 1996 r. poz. 129 oraz z 2000 r. poz. 650.
3 Numer wskazany przez Irlandię w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)ww. Konwencji.