Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 sierpnia 2011 r. ratyfikował Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzoną w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 umowy weszła ona w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 16 maja 2019 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami powyższej umowy stają się:

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Chorwacji 1

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Kanada

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Unia Europejska

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 26 ust. 2 Umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r., oraz w związku z sekcją 1 lit. m załącznika 3 do wyżej wymienionej umowy od dnia 16 maja 2019 r. postanowienia Umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r., zastępują postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady o komunikacji lotniczej, podpisanej w Ottawie dnia 14 maja 1976 r. 2 .

1 Republika Chorwacji staje się stroną Umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r., na podstawie Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, podpisanego w Brukseli dnia 27 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. UE L 120 z 08.05.2019, str. 5).
2 Tekst Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady o komunikacji lotniczej, podpisanej w Ottawie dnia 14 maja 1976 r., nie został ogłoszony w dzienniku urzędowym.

Tekst umowy jest dostępny w internetowej bazie traktatowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: http://traktaty.msz.gov.pl.