Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.690

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dz. U. poz. 1839) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 stycznia 2017 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 27 stycznia 2017 r.