Moc obowiązująca Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.100.675

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2007 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999)

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 16 września 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Protokół z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzający zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999).
Zgodnie z artykułem 4 § 1 Protokołu wszedł on w życie dnia 1 lipca 2006 r.

Zgodnie z artykułem 4 § 1 Protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz niżej wymienionych państw wszedł on w życie dnia 1 lipca 2006 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1.
Następujące państwa stały się stronami Protokołu:

Republika Albanii1)

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Republika Austrii

Bośnia i Hercegowina

Republika Bułgarii

Republika Chorwacji

Republika Czeska1)

Królestwo Danii

Republika Finlandii

Republika Francuska

Królestwo Hiszpanii

Islamska Republika Iranu

Księstwo Liechtensteinu

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Księstwo Monako

Królestwo Niderlandów

Królestwo Norwegii

Republika Federalna Niemiec

Republika Portugalska

Rumunia1)

Republika Serbii

Republika Słowacka1)

Republika Słowenii

Konfederacja Szwajcarska

Syryjska Republika Arabska

Republika Tunezyjska

Republika Turcji

Republika Węgierska

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

2.
Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przejęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do Protokołu oraz w terminie późniejszym podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje i zastrzeżenia:

Republika Austrii

Zastrzeżenie:

"Zgodnie z artykułem 2 § 1 Załącznika A do COTIF i zgodnie z artykułem 2 § 1 Załącznika E do COTIF w zapisie Aneksu do tego Protokołu Republika Austrii zastrzega sobie prawo niestosowania całości postanowień dotyczących odpowiedzialności przewoźnika za śmierć lub zranienie podróżnych, kiedy nieszczęśliwe zdarzenie ma miejsce na jej terytorium i kiedy ci podróżni są obywatelami austriackimi lub mają w Austrii miejsce stałego pobytu.".

Królestwo Danii

Deklaracja:

"Do czasu zakończenia dyskusji dotyczących przystąpienia Wspólnoty do COTIF, Królestwo Danii nie będzie stosować następujących załączników do COTIF:

-
Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - Załącznik E do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - Załącznik F do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - Załącznik G do Konwencji).".

Republika Finlandii

Deklaracja:

"Zgodnie z artykułem 42.1 Konwencji COTIF każde państwo członkowskie może oświadczyć w każdym czasie, iż nie będzie stosować w całości niektórych załączników do Konwencji. Zgodnie z artykułem 5 Protokołu oświadczenia i zastrzeżenia przewidziane w artykule 42.1 Konwencji w zapisie Aneksu do Protokołu mogą być przedłożone w każdym czasie, nawet przed wejściem w życie Protokołu. Zważywszy na powyższe i biorąc pod uwagę artykuł 3.2 COTIF, rząd Finlandii oświadcza, iż Republika Finlandii nie będzie stosować następujących załączników do Konwencji COTIF:

-
Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - Załącznik E do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - Załącznik F do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - Załącznik G do Konwencji.".

Republika Francuska

Deklaracja:

"Do czasu rozstrzygnięcia dyskusji dotyczących przystąpienia Wspólnoty do COTIF, Francja nie będzie stosować w okresie przejściowym następujących załączników do COTIF:

-
Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - Załącznik E do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - Załącznik F do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - Załącznik G do Konwencji).".

Królestwo Hiszpanii

Deklaracja:

"Zgodnie z artykułem 42 COTIF Hiszpania oświadcza, iż nie będzie stosować następujących załączników:

-
Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - Załącznik E do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - Załącznik F do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - Załącznik G do Konwencji).".

Wielkie Księstwo Luksemburga

Deklaracja:

"Do czasu rozstrzygnięcia dyskusji dotyczących przystąpienia Wspólnoty do COTIF Wielkie Księstwo Luksemburga nie będzie stosować w okresie przejściowym następujących załączników do COTIF:

-
Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - Załącznik E do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - Załącznik F do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - Załącznik G do Konwencji).".

Republika Łotewska

Deklaracja:

"Zgodnie z paragrafem 1 artykułu 2 Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowej przewozu osób kolejami (CIV - Załącznik A do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami, zmienionej Protokołem z dnia 3 czerwca 1999 r.) Republika Łotewska oświadcza, że nie będzie stosować całości postanowień dotyczących odpowiedzialności przewoźnika za śmierć i zranienie podróżnych, jeżeli wypadki nastąpiły na jej terytorium, a podróżni są obywatelami tego państwa lub mają w tym państwie miejsce stałego pobytu.".

Republika Federalna Niemiec

Deklaracja:

"Republika Federalna Niemiec niniejszym przedkłada następujące oświadczenie zgodnie z artykułem 42 Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r. poprawionej Protokołem z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającym zmiany:

Republika Federalna Niemiec nie będzie stosowała w całości następujących załączników do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r. poprawionej Protokołem z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającym zmiany:

-
Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - Załącznik E do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - Załącznik F do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - Załącznik G do Konwencji).".

Królestwo Niderlandów

Deklaracja:

"Zgodnie z artykułem 42 Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r. poprawionej Protokołem z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającym zmiany Królestwo Niderlandów oświadcza, iż nie będzie stosować w całości następujących załączników do Konwencji:

-
Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - Załącznik E do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - Załącznik F do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - Załącznik G do Konwencji).

Niderlandy zakładają, że negocjacje w sprawie przystąpienia UE do OTIF mogą doprowadzić w szybkim czasie do zawarcia porozumienia dotyczącego istotnych zagadnień mogących stanowić sprzeczność pomiędzy ustawodawstwem UE a COTIF. Niderlandy rozważają zatem niestosowanie odnoszących się do tego części, tymczasowo, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r.".

Deklaracja dodatkowa z dnia 21 grudnia 2006 r.2)

"Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów oświadcza, w zgodności z postanowieniami artykułu 42 Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej dnia 9 maja 1980 r. i zmienionej Protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r., iż Królestwo Niderlandów:

-
odnosząc się do oświadczenia z dnia 29 czerwca 2006 r., nie będzie stosować załączników CUI, APTU i ATMF do COTIF;
-
biorąc pod uwagę, że powyższe oświadczenie jest ograniczone czasowo do dnia 1 czerwca 2008 r.;
-
mając na uwadze postęp w zakresie zmian odnośnych załączników oraz postęp w negocjacjach pomiędzy Międzyrządową Organizacją Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) a Unią Europejską (UE) w sprawie przystąpienia UE do OTIF;

nie będzie stosować załączników CUI, APTU i ATMF do dnia 1 stycznia 2009 r.".

Królestwo Norwegii

Deklaracja:

"Rząd Norwegii niniejszym przedstawia następujące oświadczenie w odniesieniu do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r. w zapisie Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany:

Zgodnie z artykułem 42 Konwencji, Norwegia nie będzie stosować Załączników E (CUI), F (APTU), G (ATMF) do Konwencji.".

Republika Portugalska

Deklaracja:

"Do czasu rozstrzygnięcia dyskusji dotyczących przystąpienia Wspólnoty do COTIF Republika Portugalska postanowiła zgłosić zastrzeżenia zgodnie z artykułem 42 COTIF 1999 (Protokół wileński), które weszły w życie dnia 1 lipca 2006 r., w odniesieniu do następujących załączników:

-
Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - Załącznik E do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - Załącznik F do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - Załącznik G do Konwencji).

Dlatego Republika Portugalska nie będzie tymczasowo stosować powyższych załączników.".

Zastrzeżenie3):

"Zgodnie z artykułem 12 § 3 COTIF odwołanie się do arbitrażu nie będzie dozwolone do rozstrzygania sporów wynikających z zastosowania Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu osób kolejami (CIV) lub Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) stosownie do § 2 tego artykułu.".

Republika Słowenii

Deklaracja:

"Zgodnie z Konwencją o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) Republika Słowenii niniejszym oświadcza, że do czasu rozstrzygnięcia dyskusji dotyczących przystąpienia Wspólnoty do COTIF nie będzie stosować następujących załączników do COTIF:

-
Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - Załącznik E do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - Załącznik F do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - Załącznik G do Konwencji).".

Republika Węgierska

Deklaracja:

"Zważywszy, że zgodnie z artykułem 42.1 Konwencji COTIF każde państwo członkowskie może oświadczyć, w każdym czasie, iż nie będzie stosować w całości niektórych załączników do Konwencji;

Zważywszy, że zgodnie z artykułem 5 Protokołu oświadczenia i zastrzeżenia przewidziane w artykule 42.1 Konwencji w zapisie Aneksu do Protokołu mogą być przedłożone w każdym czasie, nawet przed wejściem w życie Protokołu;

Zważywszy na powyższe i biorąc pod uwagę artykuł 3.2 Konwencji COTIF, Zgromadzenie Narodowe Republiki Węgierskiej w Ustawie LXXVII z 2006 r. o obwieszczeniu Protokołu wileńskiego, przyjętej dnia 9 października 2006 r., dało upoważnienie na złożenie oświadczenia do Konwencji COTIF o treści odnoszącej się do powyższego;

Ja, Kinga Göncz, Minister Spraw Zagranicznych, niniejszym oświadczam, iż Republika Węgierska nie będzie stosować następujących załączników Konwencji COTIF:

-
Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - Załącznik E do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - Załącznik F do Konwencji)
-
Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - Załącznik G do Konwencji).".

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Deklaracja:

"Zważywszy, że:

a)
Protokół wprowadzający zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r. ("Protokół") został podpisany w Wilnie dnia 3 czerwca 1999 r., a Zjednoczone Królestwo było jego sygnatariuszem;
b)
Protokół wejdzie w życie dnia 1 lipca 2006 r. w odniesieniu do tych państw członkowskich, które ratyfikowały go przed tą datą;
c)
Zjednoczone Królestwo zdecydowało ratyfikować Protokół poddany warunkom tego oświadczenia;
d)
Oświadczenie to jest złożone w OTIF jako u tymczasowego depozytariusza zgodnie z treścią artykułu 2 Protokołu, w tym samym czasie co ratyfikacja Zjednoczonego Królestwa.

Oświadcza się, co następuje:

1.
W niniejszym oświadczeniu wyrażenie "Konwencja" oznacza "Konwencję o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r.", zgodnie z zapisami następującymi po artykule 7 Protokołu i stanowiącymi integralną część Protokołu.
2.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oświadcza, zgodnie z artykułem 42 Konwencji, iż nie będzie stosować następujących załączników do Konwencji:
(i)
Załącznika E - "CUI" - Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej;
(ii)
Załącznika F - "APTU" - Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu;
(iii)
Załącznika G - "ATMF" - Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu.
3.
Zgodnie z artykułem 42(2) Konwencji niniejsze oświadczenie wejdzie w życie w momencie wejścia w życie Konwencji w Zjednoczonym Królestwie.".
______

1) Zastrzeżenia złożone zgodnie z art. 12 § 3 COTIF 1980 mają także zastosowanie w odniesieniu do COTIF 1999. Treść zastrzeżeń ogłoszona w Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 159.

2) Deklaracja obowiązuje od 31 grudnia 2007 r.

3) Zastrzeżenie złożone zgodnie z art. 12 § 3 COTIF 1980 mające także zastosowanie do COTIF 1999.