Moc obowiązująca Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.136.1531

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2001 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 lipca 2001 r.
w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

W uzupełnieniu oświadczenia rządowego z dnia 22 czerwca 2001 r., podaje się niniejszym do wiadomości, że przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia następujące państwa złożyły podane niżej oświadczenia:
ARGENTYNA

Przystępując do Protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r. oraz Protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r., Republika Argentyńska odrzuca oświadczenie złożone przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zgodnie z którym jego przystąpienie odnosi się do Wysp Malwińskich, Południowej Georgii i Wysp South Sandwich. Republika Argentyńska potwierdza swoją suwerenność nad wspomnianymi wyspami i otaczającymi obszarami morskimi, które stanowią integralną część jej narodowego terytorium. Republika Argentyńska przypomina, iż Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucje nr 2065 (XX), 316 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 i 43/25, które uznają istnienie sporu dotyczącego suwerenności, wzywając rządy Republiki Argentyńskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do negocjacji w celu znalezienia pokojowego i ostatecznego rozwiązania problemów występujących między obydwoma państwami, włączając wszystkie aspekty związane z przyszłością Wysp Malwińskich, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych".

HISZPANIA

"Zgodnie z postanowieniami artykułu 30 ustęp 4 wymienionego wyżej protokołu, Hiszpania oświadcza, że złożenie dokumentu przystąpienia nie nabierze mocy dla celów tego artykułu do momentu upływu sześciomiesięcznego okresu wskazanego w artykule 31 wspomnianego protokołu."

IRLANDIA

"Oświadcza się, że niniejszy dokument przystąpienia nie nabierze mocy do momentu upływu sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w artykule 31 protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r."

KANADA

"Na mocy artykułu 14 Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., rząd Kanady przyjmuje odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań zawartych w artykule 10 ustęp 1."

MAURITIUS

"Odrzuca się jako nieuzasadnione roszczenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do suwerenności i suwerennych praw nad tak zwanym Brytyjskim Terytorium Oceanu Indyjskiego (Archipelag Chagos) i potwierdza się swoją suwerenność i suwerenne prawa nad Archipelagiem Chagos, który stanowi integralną część terytorium narodowego Republiki Mauritius, a także nad ich otaczającymi strefami morskimi."

NIEMCY

"Republika Federalna Niemiec niniejszym oświadcza, że złożywszy dokumenty ratyfikacyjne Protokołów z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r. oraz w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r., uważa swoją ratyfikację protokołów z dnia 25 maja 1984 r., udokumentowaną złożeniem dokumentu ratyfikacyjnego w dniu 18 października 1988 r., za nieobowiązującą od chwili wejścia w życie protokołów z dnia 27 listopada 1992 r."

NOWA ZELANDIA

"I oświadcza się, że niniejsze przystąpienie nie rozciąga się na Tokelau, o ile i do chwili, gdy oświadczenie w tym względzie zostanie złożone przez rząd Nowej Zelandii depozytariuszowi."

REPUBLIKA KOREI

"..., że niniejszy dokument przystąpienia nie nabierze mocy do momentu upływu sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w artykule 31 wymienionego wyżej protokołu, a wypowiedzenie Konwencji o Funduszu z 1971 r. i Konwencji o Odpowiedzialności z 1969 r. nabierze mocy dwanaście miesięcy po upływie wymienionego wyżej sześciomiesięcznego okresu."