Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.29.246

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2005 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1646), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 lipca 2004 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół. Dnia 29 lipca 2004 r. złożono u Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej dokument ratyfikacyjny.
Zgodnie z art. 4 protokołu, wszedł on w życie dnia 29 grudnia 1998 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższy protokół wszedł w życie dnia 1 listopada 2004 r.
1. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa notyfikowały przyjęcie lub złożyły dokumenty przystąpienia w podanych niżej datach:

Republika Austrii 30 stycznia 1998 r.

Królestwo Belgii 12 czerwca 1998 r.

Republika Cypryjska 31 maja 2004 r.

Republika Czeska 28 maja 2004 r.

Królestwo Danii 17 listopada 1997 r.

Republika Finlandii 30 grudnia 1997 r.

Republika Francuska 6 stycznia 1998 r.

Republika Grecka 30 września 1998 r.

Królestwo Hiszpanii 6 października 1997 r.

Irlandia 11 marca 1998 r.

Republika Litewska 27 maja 2004 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 12 czerwca 1998 r.

Republika Łotewska 31 maja 2004 r.

Republika Malty 30 czerwca 2004 r.

Królestwo Niderlandów 24 grudnia 1997 r.

Republika Federalna Niemiec 3 lutego 1998 r.

Republika Portugalska 29 grudnia 1997 r.

Republika Słowacka 31 maja 2004 r.

Republika Słowenii 31 maja 2004 r.

Królestwo Szwecji 5 grudnia 1997 r.

Republika Węgierska 28 maja 2004 r.

Zjednoczone Królestwo

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 10 grudnia 1996 r.

Republika Włoska 30 kwietnia 1998 r

2. Wymienione niżej państwa złożyły następujące oświadczenia i zastrzeżenia do protokołu:

Republika Austrii

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości.

Królestwo Belgii

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości.

Zwraca ponownie uwagę na potrzebę znalezienia, tak szybko jak to możliwe, rozwiązania podobnego do przewidzianego niniejszym protokołem, co do przyznania kompetencji Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie wykładni Konwencji o ochronie interesów finansowych.

Republika Czeska

Republika Czeska uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 (2) (b) Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji.

Republika Czeska zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed krajowym sądem, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości.

Królestwo Danii

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Niniejszego protokołu nie stosuje się na chwilę obecną do Wysp Owczych ani do Grenlandii.

Republika Finlandii

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Republika Francuska

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera a).

Republika Grecka

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości.

Królestwo Hiszpanii

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Irlandia

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera a).

Republika Litewska

TYM SAMYM, stosownie do artykułu 2 Protokołu w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, Sejm Republiki Litewskiej oświadcza, że Republika Litewska uznaje, że Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ma kompetencje, na warunkach określonych w artykule 2 (2) (b) niniejszego protokołu, do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawie wykładni Konwencji.

Wielkie Księstwo Luksemburga

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości.

Zwraca ponownie uwagę na potrzebę znalezienia, tak szybko jak to możliwe, rozwiązania podobnego do przewidzianego niniejszym protokołem, co do przyznania kompetencji Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie wykładni Konwencji o ochronie interesów finansowych.

Republika Łotewska

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, Republika Łotewska oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania, w trybie prejudycjalnym, w sprawie wykładni Konwencji o Europolu na warunkach określonych w artykule 2 ustęp 2 litera a) niniejszego protokołu.

Królestwo Niderlandów

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości.

Zwraca ponownie uwagę na potrzebę znalezienia, tak szybko jak to możliwe, rozwiązania podobnego do przewidzianego niniejszym protokołem, co do przyznania kompetencji Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie wykładni Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz Konwencji o ochronie interesów finansowych.

Republika Federalna Niemiec

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości.

Republika Portugalska

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości.

Republika Słowenii

Republika Słowenii uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania, w trybie prejudycjalnym, w sprawie wykładni Konwencji o Europolu na warunkach określonych w artykule 2 ustęp 2 (b) protokołu. Republika Słowenii oświadcza, że każdy sąd Republiki Słowenii może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z wnioskiem o rozpatrzenie, w trybie prejudycjalnym, pytania podniesionego w sprawie przed nim zawisłej i dotyczącego wykładni Konwencji o Europolu, jeśli sąd ten uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku.

Królestwo Szwecji

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Republika Węgierska

Republika Węgierska uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania, w trybie prejudycjalnym, w sprawie wykładni Konwencji o Europolu, jeśli którykolwiek z sądów lub trybunałów Republiki Węgierskiej zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z wnioskiem o rozpatrzenie, w trybie prejudycjalnym, pytania podniesionego w sprawie przed nim zawisłej i dotyczącego wykładni Konwencji o Europolu.

Republika Włoska

Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b).

Zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości.

Zgodnie ze swoim stanowiskiem w kwestii przyznania kompetencji Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w aktach przyjętych na podstawie Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej, Rząd Republiki Włoskiej uważa, że rozwiązanie podobne do przewidzianego niniejszym protokołem, powinno zostać przyjęte dla Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz Konwencji o ochronie interesów finansowych.