Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1488

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczącego elektronicznego listu przewozowego, sporządzonego w Genewie dnia 20 lutego 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 kwietnia 2019 r. ratyfikował Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) 1  dotyczący elektronicznego listu przewozowego, sporządzony w Genewie dnia 20 lutego 2008 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 5 czerwca 2011 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 protokołu wejdzie on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 września 2019 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami protokołu są:

Republika Białorusi

Republika Bułgarii

Republika Czeska

Królestwo Danii 2

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Królestwo Hiszpanii

Islamska Republika Iranu

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Mołdawii

Królestwo Niderlandów 3

Federacja Rosyjska Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Konfederacja Szwajcarska

Republika Turcji

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że przy składaniu dokumentu przystąpienia wymienione poniżej państwa złożyły następujące oświadczenie i zastrzeżenie:

Islamska Republika Iranu

Oświadczenie:

"w wykonaniu art. 12 Protokołu dodatkowego, Islamska Republika Iranu nie uważa się za związaną postanowieniami art. 11 Protokołu, dotyczącego przekazywania sporów do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości; takie przekazanie wymaga wyraźnej zgody wszystkich stron sporu oraz zgodności z odpowiednimi irańskimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Islamskiej Republiki Iranu."

Declaration:

"in the implementation of article 12 of the Additional Protocol, the Islamic Republic of Iran does not consider itself bound by the provisions of article 11 of the Protocol concerning the referral of disputes to the International Court of Justice; such referral is subject to the express consent of all the parties to the dispute and in compliance with the relevant Iranian laws and regulations of the Islamic Republic of Iran."

Republika Turcji

Zastrzeżenie:

"Republika Turcji nie uważa się za związaną postanowieniem art. 11 dotyczącego sporów powstałych w wyniku interpretacji lub stosowania niniejszego protokołu, kierowanych do rozstrzygnięcia przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości."

Reservation:

"Republic of Turkey, does not consider itself bound by the provision of Article 11 relating to the disputes rising from the interpretation or application of this Protocol, be referred for settlement to the International Court of Justice."

1 Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r., zostały ogłoszone w Dz. U. z 1962 r. poz. 238.

Konwencja została zmieniona przez Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzony w Genewie dnia 5 lipca 1978 r., który został ogłoszony w Dz. U. z 2011 r. poz. 382.

2 Protokół nie ma zastosowania do Wysp Owczych i Grenlandii.
3 Protokół ma zastosowanie tylko do Królestwa w Europie.