Moc obowiązująca Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępstw, podpisanego w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.156.1313

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 2005 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 kwietnia 2005 r.
w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępstw, podpisanego w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 24 kwietnia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępstw, podpisane w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.
Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 porozumienia zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Porozumienie weszło w życie dnia 30 marca 2005 r.