Moc obowiązująca Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.178

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2013 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. (Dz. U. poz. 802) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 listopada 2012 r. ratyfikował wyżej wymienione porozumienie.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie dnia 1 stycznia 1999 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 porozumienia w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi ono w życie dnia 1 lutego 2013 r.

W chwili podpisania porozumienia Rzeczpospolita Polska złożyła następujące zastrzeżenia oraz deklarację, które zostały potwierdzone podczas złożenia dokumentu ratyfikacyjnego:

Zastrzeżenia:

"Rzeczpospolita Polska zastrzega, że przyjmuje interpretację art. 3 ust. 2 (c) Porozumienia europejskiego, zgodnie z którą postanowienia te nie będą miały zastosowania w okresie 14 dni od dnia rzeczywistego pozbawienia wolności w postępowaniu przygotowawczym."

"Rzeczpospolita Polska zastrzega, że przyjmuje interpretację art. 4 ust. 1 (a) Porozumienia europejskiego, zgodnie z którą postanowienia te nie będą miały zastosowania do osób pozbawionych wolności, osób umieszczonych w szpitalu psychiatrycznym na mocy orzeczenia sądu oraz osób umieszczonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub w areszcie w celu wydalenia.

W związku ze stosowaniem art. 4 ust. 1 cudzoziemcy wymienieni w art. 1 ust. 1 Porozumienia muszą posiadać dokument podróży zezwalający na wjazd do Polski, a w razie konieczności - uzyskać wizę. Wizy te będą wydawane w najkrótszym z możliwych terminów przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 4 ust. 1 (b) Porozumienia."

Deklaracja:

"Rzeczpospolita Polska deklaruje, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia europejskiego nie mają zastosowania w stosunku do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej."

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1)
w stosunku do następujących państw porozumienie weszło w życie w podanych niżej datach:

Republika Albanii 1 kwietnia 2003 r.

Księstwo Andory 1 stycznia 1999 r.

Republika Austrii 1 marca 2001 r.

Królestwo Belgii 1 sierpnia 2000 r.

Republika Bułgarii 1 lipca 2001 r.

Republika Chorwacji 1 lutego 2000 r.

Republika Cypryjska 1 kwietnia 2000 r.

Republika Czeska 1 stycznia 1999 r.

Królestwo Danii 1 stycznia 1999 r.

Republika Estońska 1 marca 2012 r.

Republika Finlandii 1 lutego 1999 r.

Republika Francuska 1 stycznia 1999 r.

Republika Grecka 1 kwietnia 2005 r.

Gruzja 1 lipca 2001 r.

Królestwo Hiszpanii 1 marca 2001 r.

Irlandia 1 lipca 1999 r.

Republika Islandii 1 stycznia 1999 r.

Księstwo Liechtensteinu 1 marca 1999 r.

Republika Litewska 1 kwietnia 2003 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 1 maja 1999 r.

Republika Łotewska 1 września 2006 r.

Republika Mołdawii 1 stycznia 2002 r.

Księstwo Monako 1 maja 2007 r.

Królestwo Niderlandów1) 1 stycznia 1999 r.

Republika Federalna Niemiec 1 listopada 2001 r.

Królestwo Norwegii 1 lutego 2002 r.

Rumunia 1 czerwca 1999 r.

Republika Słowacka 1 lipca 2003 r.

Republika Słowenii 1 stycznia 2002 r.

Konfederacja Szwajcarska 1 stycznia 1999 r.

Królestwo Szwecji 1 stycznia 1999 r.

Republika Turcji 1 grudnia 2004 r.

Ukraina 1 stycznia 2005 r.

Węgry 1 stycznia 1999 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej2) 1 stycznia 2002 r.

Republika Włoska 1 stycznia 1999 r.

2)
w chwili podpisania bez zastrzeżenia ratyfikacji oraz w momencie składania dokumentu ratyfikacyjnego wymienione poniżej państwa złożyły następujące deklaracje i zastrzeżenia:

Republika Bułgarii

Deklaracja:

"Republika Bułgarii oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do obywateli Republiki Bułgarii."

Declaration:

"The Republic of Bulgaria declares that the provisions of Article 4, paragraph 2 (a), of the Agreement will not apply to its own nationals."

Republika Chorwacji

Deklaracja:

"W związku z art. 4 ust. 2 (b) Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Republika Chorwacji oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) nie będą miały zastosowania do obywateli Republiki Chorwacji."

Declaration:

"Pursuant to Article 4, paragraph 2, sub-paragraph (b) of the European Agreement Relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights, the Republic of Croatia declares that provision of Article 4, paragraph 2, sub-paragraph (a) will not apply to Croatian nationals."

Republika Czeska

Deklaracja:

"Rząd Republiki Czeskiej oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania w stosunku do obywateli Republiki Czeskiej."

Declaration:

"The Government of the Czech Republic declares that the provisions of Article 4, paragraph 2(a), of the Agreement shall not apply in respect of citizens of the Czech Republic."

Republika Estońska

Deklaracje:

"Republika Estońska deklaruje, że przyjmuje interpretację art. 4 ust. 1 (a) Konwencji, zgodnie z którą przepisy te w Republice Estońskiej nie mają zastosowania do osób pozbawionych wolności w toku postępowań przedsądowych i sądowych, osób odbywających karę pozbawienia wolności na podstawie wdrożonego do wykonania wyroku sądowego, osób umieszczonych w szpitalu psychiatrycznym na mocy orzeczenia sądowego oraz osób przebywających w ośrodku dla osób podlegających wydaleniu bądź w policyjnym areszcie w celu wydalenia na podstawie orzeczenia sądu."

"Stosownie do treści art. 4 ust. 2 (b) Republika Estońska oświadcza, że zapisy art. 4 ust. 2 (a) nie będą miały zastosowania w stosunku do jej obywateli bądź osób stale zamieszkujących w Republice Estońskiej."

Declarations:

"The Republic of Estonia declares that it interprets Article 4, paragraph 1(a), of the Convention, as not applying in the Republic of Estonia to persons detained in the course of pre-trial proceedings and court proceedings, persons serving a prison sentence upon an enforced court judgment, persons placed in a psychiatric hospital upon a court ruling and persons placed in the expulsion centre or police detention house for the purpose of expulsion upon a court ruling."

"Pursuant to Article 4, paragraph 2 (b), the Republic of Estonia declares that paragraph 2 (a) of Article 4 shall not apply to its own nationals or to the permanent residents of the Republic of Estonia."

Republika Francuska

Deklaracje:

"W momencie ratyfikacji Porozumienia Republika Francuska oświadcza, że przyjmuje interpretację art. 4 ust. 1 (a), zgodnie z którą postanowienia te nie mają zastosowania do osób pozbawionych wolności.

W związku ze stosowaniem art. 4 ust. 1 cudzoziemcy wymienieni w art. 1 ust. 1 Porozumienia muszą posiadać dokument podróży zezwalający na wjazd do Republiki Francuskiej, a w razie konieczności - uzyskać wizę. Cudzoziemiec wydalony z Republiki Francuskiej musi uzyskać dodatkowo wizę zwaną "wizą specjalną". Wizy te będą wydawane w najkrótszym z możliwych terminów przez właściwych przedstawicieli konsularnych Republiki Francuskiej, zgodnie z art. 4 ust. 1 (b) Porozumienia."

"Republika Francuska oświadcza, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 4 przyjmuje interpretację art. 4 ust. 2 (a), zgodnie z którą postanowienia te nie mają zastosowania na terytorium Republiki Francuskiej do osób zamieszkujących stale na jej terytorium."

Declarations:

"At the time of ratification of the Agreement, the French Republic declares that it interprets paragraph 1a of Article 4 as not applying to detained persons.

In respect of the application of paragraph 1 of Article 4, the foreign nationals referred to in paragraph 1 of Article 1 of the Agreement, must be in possession of the circulation documents required for entry into France and obtain, if appropriate, the necessary visa. A visa known as a "special visa" must additionally be obtained by foreigners expelled from French territory. Those visas will be issued within the briefest period by the competent French consular representatives, subject to the provisions of paragraph 1b of Article 4 of the Agreement."

"The French Republic declares that, with regard to the terms of paragraph 4 of Article 4, it interprets paragraph 2a of that article as not applying on French territory to persons ordinarily resident in France."

Republika Grecka

Deklaracja:

"Rząd Republiki Greckiej oświadcza, że zastrzega sobie prawo niestosowania postanowień art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia wobec własnych obywateli."

Declaration:

"The Government of Greece declares that it reserves the right not to apply the provisions of Article 4, paragraph 2 (a) of the Agreement to its own nationals."

Gruzja

Deklaracja:

"Zgodnie z art. 4 ust. 2 (b) Porozumienia europejskiego Rząd Gruzji oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do obywateli Gruzji."

Declaration:

"In accordance with Article 4, paragraph 2 (b), of the European Agreement, the Government of Georgia declares that the provisions of Article 4, paragraph 2 (a), will not apply to the citizens of Georgia."

Królestwo Hiszpanii

Deklaracja:

"Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 2 (b) Porozumienia Królestwo Hiszpanii oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do jego obywateli."

Declaration:

"In accordance with the provisions of Article 4, paragraph 2b, of the Agreement, the Kingdom of Spain declares that the provisions of Article 4, paragraph 2 (a), of the Agreement will not apply to its own nationals."

Księstwo Liechtensteinu

Deklaracja:

"Księstwo Liechtensteinu oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do obywateli Księstwa Liechtensteinu."

Declaration:

"The Principality of Liechtenstein declares that the provisions of Article 4, paragraph 2(a), of the Agreement will not apply to nationals of Liechtenstein."

Republika Łotewska

Deklaracje:

"Republika Łotewska oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 1 (a) Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka nie będą miały zastosowania w stosunku do osób przebywających w jednostkach penitencjarnych bądź w innych miejscach pozbawienia wolności osobistej w rozumieniu wynikającym z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka."

"W związku z art. 4 ust. 2 (b) Porozumienia europejskiego Republika Łotewska oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) nie będą miały zastosowania do jej obywateli, osób niebędących obywatelami Republiki Łotewskiej i apatrydów stale zamieszkujących na jej terytorium."

Declarations:

"The Republic of Latvia declares that the provisions of paragraph 1 (a) of Article 4 of the European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights shall not apply to persons who are in places of detention, or in other places of deprivation of personal liberty pursuant to the case-law of the European Court of Human Rights."

"Pursuant to Article 4, paragraph 2 (b) of the European Agreement, the Republic of Latvia declares that the provisions of paragraph 2 (a) of Article 4 shall not apply to its own citizens, non-citizens of the Republic of Latvia and to the stateless persons permanently residing therein."

Republika Mołdawii

Deklaracje:

"Na podstawie art. 4 ust. 2 (b) Republika Mołdawii oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) nie mają zastosowania do jej obywateli."

"Republika Mołdawii oświadcza, że Porozumienie europejskie nie obejmuje terytoriów będących obecnie pod kontrolą lokalnych władz samozwańczej Republiki Naddniestrzańskiej, do momentu osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie konfliktu w tym regionie."

Zastrzeżenie:

"Republika Mołdawii zastrzega sobie prawo niestosowania postanowień art. 4 ust. 1 (a) w stosunku do osób pozbawionych wolności."

Declarations:

"On the basis of Article 4, paragraph 2 (b), the Republic of Moldova declares that the provisions of Article 4, paragraph 2 (a), are not applied to its nationals."

"The Republic of Moldova declares that the European Agreement shall not apply to the territory actually controlled by the local authorities of the self-proclaimed Trans-Dniester Republic until the final settlement of the conflict in this region."

Reservation:

"The Republic of Moldova reserves the right not to apply the provisions of Article 4, paragraph 1 (a) to detained persons."

Księstwo Monako

Deklaracja:

"Księstwo Monako oświadcza, że przyjmuje interpretację art. 4 ust. 1 (a) Porozumienia, zgodnie z którą postanowienia te nie mają zastosowania do osób pozbawionych wolności."

Declaration:

"The Principality of Monaco declares that it interprets Article 4, paragraph 1a, of the Agreement as not applying to detained persons."

Republika Słowacka

Deklaracja:

"Republika Słowacka oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do obywateli Republiki Słowackiej."

Declaration:

"The Slovak Republic declares that the provisions of Article 4, paragraph 2 (a), of the Agreement shall not apply in respect of citizens of the Slovak Republic."

Konfederacja Szwajcarska

Deklaracja:

"Postanowienia art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oskarżonych lub pozbawionych wolności na jej terytorium w związku z popełnieniem ciężkiego przestępstwa przeciwko państwu, bezpieczeństwu narodowemu lub zdolnościom obronnym kraju."

Declaration:

"The Provisions of paragraph 2, letter (a), of Article 4, of the Agreement shall not apply to Swiss citizens prosecuted or detained in Switzerland for a grave crime against the State, national defence or the defence capability of the country."

Republika Turcji

Deklaracja:

"Republika Turcji oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do jej obywateli. W związku ze stosowaniem art. 4 ust. 1 cudzoziemcy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Porozumienia, muszą posiadać dokument podróży wymagany przy wjeździe na terytorium Republiki Turcji i, o ile jest to konieczne, posiadać niezbędną wizę. Wizy będą wydawane niezwłocznie przez upoważnionych przedstawicieli konsularnych Republiki Turcji, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 (b) Porozumienia."

Declaration:

"The Republic of Turkey declares that the provisions of Article 4, paragraph 2 (a), of the Agreement will not apply to its own nationals. In respect of the application of paragraph 1 of Article 4, the foreign nationals referred to in paragraph 1 of Article 1 of the Agreement, must be in possession of the circulation documents required for entry into Turkey and obtain, if appropriate, the necessary visa. Those visas will be issued in due time by the competent Turkish consular representatives, subject to the provisions of paragraph 1b of Article 4 of the Agreement."

Węgry

Deklaracja:

"Republika Węgierska niniejszym oświadcza, że w związku z art. 4 ust. 2 (b) Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r., zastrzega sobie prawo niestosowania postanowień art. 4 ust. 2 (a) do własnych obywateli."

Declaration:

"The Republic of Hungary hereby declares that, in accordance with Article 4, paragraph 2, subparagraph b, of the European Agreement Relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights, done at Strasbourg on 5 March 1996, it reserves the right not to apply the provisions of paragraph 2, subparagraph a, of this Article to its own nationals."

Republika Włoska

Deklaracja:

"W związku z art. 4 ust. 2 (b) Porozumienia Republika Włoska oświadcza, że postanowienia ust. 2 nie będą miały zastosowania do jej obywateli."

Declaration:

"With regard to Article 4, paragraph 2.b, of the Agreement, Italy declares that the provisions of paragraph 2 shall not apply to its own nationals."

______

1) Królestwo Niderlandów przyjęło wyżej wymienione porozumienie dla Królestwa w Europie, Antyli Niderlandzkich i Aruby.

2) Notą z dnia 1 października 2003 r. Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oświadczył, że ratyfikacja porozumienia rozszerza się na Wyspę Man, za której stosunki międzynarodowe Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest odpowiedzialne.