Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2201

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. (Dz. U. poz. 1325) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 grudnia 2011 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję 1 .
Zgodnie z art. 7 ust. 3 zdanie pierwsze konwencji wchodzi ona w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 16 stycznia 2019 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami powyższej konwencji stają się:

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Rzeczpospolitą Polską do art. 7 ust. 3 zdanie drugie konwencji 2  Rzeczpospolita Polska stosuje tymczasowo konwencję w stosunkach z wymienionymi poniżej państwami w podanych poniżej terminach:

z Republiką Chorwacji od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

z Królestwem Danii od dnia 13 stycznia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

z Republiką Finlandii od dnia 13 stycznia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

z Republiką Francuską od dnia 13 stycznia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

z Królestwem Hiszpanii od dnia 13 stycznia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

z Republiką Litewską od dnia 13 stycznia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

z Republiką Łotewską od dnia 13 stycznia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

z Królestwem Niderlandów od dnia 13 stycznia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

z Republiką Federalną Niemiec od dnia 7 lipca 2015 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

z Republiką Słowenii od dnia 13 stycznia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

z Królestwem Szwecji od dnia 13 stycznia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od dnia 13 stycznia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

1 Tekst Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2012 r. poz. 255.
2 Treść oświadczenia złożonego przez Rzeczpospolitą Polską została ogłoszona w tekście oświadczenia rządowego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie tymczasowego stosowania Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 256).