Moc obowiązująca Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2053

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1252) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 września 2005 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję. 1
Zgodnie z art. 32 ust. 3 konwencji weszła ona w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 23 czerwca 2009 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji:

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

Na podstawie art. 32 ust. 4 konwencji była ona tymczasowo stosowana od dnia 28 kwietnia 2001 r.; w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej konwencja była tymczasowo stosowana od dnia 2 lutego 2006 r.

Wykaz państw tymczasowo stosujących konwencję wraz z deklaracjami i zastrzeżeniami złożonymi przez Rzeczpospolitą Polską i przez pozostałe strony konwencji został ogłoszony w oświadczeniu rządowym z dnia 15 października 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 32). Podane niżej państwa-strony konwencji złożyły następujące deklaracje i zastrzeżenia po dniu 15 października 2007 r.:

Republika Grecka

"Republika Grecka oświadcza zgodnie z art. 20 ust. 8 (prawo pościgu) Konwencji w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, że postanowienia tego artykułu nie są dla niej wiążące.

Republika Grecka oświadcza zgodnie z art. 21 ust. 5 (nadzór transgraniczny) Konwencji w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, że postanowienia tego artykułu nie są dla niej wiążące.

Republika Grecka oświadcza zgodnie z art. 23 ust. 5 (dochodzenia niejawne) Konwencji w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, że postanowienia tego artykułu nie są dla niej wiążące.

Na podstawie art. 32 ust. 4 (wejście w życie) Konwencji w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi Republika Grecka oświadcza, że konwencja, z wyjątkiem art. 26 konwencji, ma zastosowanie dla jej stosunków z państwami członkowskimi, które złożyły taką samą deklarację."

Królestwo Hiszpanii

"Królestwo Hiszpanii oświadcza, że ponieważ nie odbyły się wcześniejsze konsultacje, które mają się odbyć z każdym z państw członkowskich, których to dotyczy, w celu uzyskania równoważnych ustaleń w tych państwach, nie może ono złożyć deklaracji, o której mowa w art. 20 ust. 6, dotyczącej procedur prowadzenia pościgu na jej terytorium. Dlatego też ponagla ono prezydencję do podjęcia odpowiednich kroków w celu przeprowadzenia takich konsultacji w najbliższym możliwym terminie, umożliwiając przez to państwom członkowskim wydanie wyżej wymienionej deklaracji."

Irlandia

"Deklaracja na podstawie art. 20 ust. 6 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Irlandia zamierza złożyć deklarację na podstawie art. 20 ust. 8 podczas składania swych instrumentów dotyczących przyjęcia rzeczonej konwencji, na mocy której artykuł ten nie jest dla niej wiążący; zatem nie istnieją procedury, które należy określić na podstawie ustępów 2, 3 i 4 tego artykułu dla prowadzenia pościgu w Irlandii."

Republika Łotewska

"Zgodnie z art. 21 ust. 5 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi Republika Łotewska deklaruje, że artykuł ten nie jest dla niej wiążący.

Zgodnie z art. 20 ust. 8 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi Republika Łotewska deklaruje, że artykuł ten nie jest dla niej wiążący.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi Republika Łotewska deklaruje, że artykuł ten nie jest dla niej wiążący.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi Republika Łotewska deklaruje, że przyjmuje ona właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w sprawie interpretacji tej konwencji, jak to określono w ustępie 5(a).

Zgodnie z art. 32 ust. 4 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi Republika Łotewska deklaruje, że w zakresie, w jakim jej to dotyczy, konwencja, z wyjątkiem jej art. 23, będzie miała zastosowanie do jej stosunków z państwami członkowskimi, które wydały taką samą deklarację."

Republika Malty

"Zgodnie z art. 30 konwencji Malta wyłącza postanowienia dotyczące prawa pościgu (art. 20), nadzoru transgranicznego (art. 21) oraz dochodzeń niejawnych (art. 23).

Malta deklaruje, że w zakresie, w jakim jej to dotyczy, i do momentu wejścia konwencji w życie rzeczona konwencja, z wyjątkiem jej art. 26, ma zastosowanie do jej stosunków z państwami członkowskimi, które wydały taką samą deklarację na podstawie art. 32 ust. 4."

Republika Włoska

"Deklaracja na podstawie art. 20 ust. 6 konwencji. Właściwi funkcjonariusze administracji państwa członkowskiego są upoważnieni do kontynuowania pościgu na terytorium Republiki Włoskiej, zgodnie z postanowieniami art. 31, z zastrzeżeniem takich granic czasowych i przestrzennych, jakie uzgodniono na zasadach wzajemności. Funkcjonariusze tacy nie mają w żadnych okolicznościach prawa dokonywania zatrzymania osoby lub osób na terytorium Republiki Włoskiej. Funkcjonariusze państw członkowskich, które na podstawie art. 20 ust. 8 zadeklarowały, że artykuł ten nie jest dla nich wiążący, nie mają prawa do pościgu.

Deklaracja na podstawie art. 26 konwencji. Republika Włoska oświadcza, że przyjmuje właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w sprawie interpretacji tej konwencji na warunkach określonych w art. 26 ust. 5 lit. b. Republika Włoska deklaruje, że zastrzega sobie prawo stworzenia zapisu w swym prawie krajowym, na mocy którego, jeżeli w sprawie prowadzonej przez sąd lub trybunał krajowy, przeciwko którego decyzji nie przysługuje sądowy środek odwoławczy na podstawie prawa krajowego, zaistnieje kwestia dotycząca interpretacji konwencji w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, ów sąd lub trybunał będzie zobowiązany do skierowania tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich."

1 Tekst Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31.