Moc obowiązująca Konwencji nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzonej w Atenach dnia 15 września 1977 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.148.1447

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzonej w Atenach dnia 15 września 1977 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w dniu 20 lutego 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Konwencję nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzoną w Atenach dnia 15 września 1977 r. Dnia 28 marca 2003 r. złożono Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej, jako depozytariuszowi, dokument przystąpienia.
Zgodnie z artykułem 7 konwencji weszła ona w życie dnia 1 maja 1981 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższa konwencja, zgodnie z jej artykułem 8, wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2003 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami konwencji w podanych niżej datach:

Republika Austrii 1 lipca 1982 r.

Republika Francuska 1 sierpnia 1982 r.

Królestwo Hiszpanii 1 maja 1981 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 1 listopada 1981 r.

Królestwo Niderlandów 1 maja 1981 r.

Republika Portugalska 1 lutego 1985 r.

Republika Turcji 1 sierpnia 1987 r.

Republika Włoska 1 marca 1982 r.