Moc obowiązująca Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 10 czerwca 2013 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1783

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2020 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie mocy obowiązującej Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 10 czerwca 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 lutego 2014 r. ratyfikował Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, sporządzoną w Luksemburgu dnia 10 czerwca 2013 r.
Zgodnie z art. 30 ust. 2 umowy weszła ona w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 2 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami powyższej umowy są:

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Chorwacji 1

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Państwo Izrael

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Unia Europejska

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska

1 Republika Chorwacji staje się stroną Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkow-skimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 10 czerwca 2013 r., na podsta-wie Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 19 lutego 2015 r. (Dz. Urz. UE L 64 z 7.03.2015, str. 3).