Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.665

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie mocy obowiązującej Drugiego protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku 1 , podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku (Dz. U. poz. 1178) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 listopada 2015 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z art. 7 protokołu wszedł on w życie dnia 22 stycznia 2016 r.

1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, został ogłoszony w Dz. U. z 2009 r. poz. 858.