Moc obowiązująca Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. - Dz.U.2004.244.2444 - OpenLEX

Moc obowiązująca Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.244.2444

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 sierpnia 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 359), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 sierpnia 2002 r. ratyfikował wyżej wymienioną Konwencję. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 Konwencji dokument ratyfikacyjny złożono Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy dnia 11 września 2002 r. w Strasburgu.
1.
Zgodnie z artykułem 15 ustęp 3 Konwencja weszła w życie dnia 1 listopada 2003 r. w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych Państw Stron.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się lub staną Stronami Konwencji w podanych niżej datach:

Republika Albanii 1 listopada 2003 r.

Republika Azerbejdżanu 1 czerwca 2004 r.

Bośnia i Hercegowina 1 listopada 2003 r.

Republika Bułgarii 1 listopada 2003 r.

Republika Chorwacji 1 listopada 2003 r.

Republika Czeska 1 stycznia 2004 r.

Republika Estońska 1 listopada 2003 r.

Republika Finlandii 1 listopada 2003 r.

Gruzja 1 listopada 2003 r.

Republika Grecka 1 listopada 2003 r.

Republika Litewska 1 listopada 2003 r.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 1 listopada 2003 r.

Republika Malty 1 lipca 2004 r.

Republika Mołdowy 1 lipca 2004 r.

Rumunia 1 listopada 2003 r.

Republika Słowacka 1 listopada 2003 r.

Republika Słowenii 1 listopada 2003 r.

Królestwo Szwecji 1 października 2004 r.

Republika Turcji 1 stycznia 2004 r.

Republika Węgierska 1 kwietnia 2004 r.

2.
Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych wymienione niżej państwa złożyły następujące oświadczenia do Konwencji:

Republika Azerbejdżanu

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym złożonym dnia 11 lutego 2004 r. - oryginał w języku angielskim.

"Republika Azerbejdżanu oświadcza, że nie jest w stanie zapewnić stosowania postanowień niniejszej Konwencji na terytoriach okupowanych przez Republikę Armenii do czasu, aż terytoria te zostaną wyzwolone spod tej okupacji".

Królestwo Szwecji

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym złożonym dnia 25 czerwca 2004 r. - oryginał w języku angielskim.

"Królestwo Szwecji oświadcza, że z punktu widzenia Królestwa Szwecji, ratyfikacja niniejszej Konwencji nie oznacza, iż członkostwo Szwecji w Grupie Państw przeciwko Korupcji (GRECO) nie może być zrewidowane, jeżeli w przyszłości powstałyby ku temu powody".