Mnożniki stosowane do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w... - Dz.U.2004.240.2411 - OpenLEX

Mnożniki stosowane do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.240.2411

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 2004 r.
w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 271 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem";
2)
mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia stawek dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku funkcyjnego.
1.  1
 Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa dla ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich, zwanej dalej "kwotą bazową", jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego:
Lp.StanowiskoMnożnik kwoty bazowej
1Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także ekspert uprawniony do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów3,5-5,5
2Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji2,6-4,5
3Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także asesor uprawniony do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów2,1-4,0
4Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji1,8-3,5
5Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także aplikant ekspercki przygotowujący się do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów1,5-3,0
6Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji1,5-2,7
2. 
Wynagrodzenie zasadnicze eksperta orzekającego w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 2,6.
3. 
Wynagrodzenie zasadnicze asesora orzekającego w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 1,8.
4. 
Wynagrodzenie zasadnicze aplikanta eksperckiego przygotowującego się do orzekania w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 1,1-1,5.
Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia stawek dodatku funkcyjnego eksperta:
StawkaFunkcjaMnożniki kwoty bazowej
1Dyrektor Departamentu,

Zastępca Dyrektora Departamentu,

Przewodniczący kolegium orzekającego

0,6-1,2
2Naczelnik wydziału,

Koordynator

0,4-0,9
3Opiekun aplikacji lub asesury0,1-0,3
Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia dodatku funkcyjnego dla rzecznika dyscyplinarnego i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego oraz dodatku funkcyjnego dla przewodniczących i członków składów orzekających komisji dyscyplinarnych ekspertów:
StawkaFunkcjaMnożnik kwoty bazowej
1Rzecznik dyscyplinarny0,4
2Przewodniczący składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów lub Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów0,15
3Zastępca rzecznika dyscyplinarnego0,1
4Członek składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów lub Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Ekspertów0,1
W przypadku zajmowania stanowisk uprawniających do więcej niż jednego dodatku funkcyjnego ustala się jeden dodatek funkcyjny według wyższego mnożnika.
Ustala się następujące mnożniki kwoty bazowej jako podstawy do ustalenia stawek dodatku za wieloletnią pracę na stanowisku eksperta:
Staż pracy na stanowisku ekspertaMnożnik kwoty bazowej dla stanowisk wymienionych w lp. 1 w tabeli w § 2 ust. 1Mnożnik kwoty bazowej dla stanowisk wymienionych w lp. 2 w tabeli w § 2 ust. 1 oraz w § 2 ust. 2
5 lat0,1550,13
6-20 lat0,155 + 0,031 za każdy kolejny rok pracy na stanowisku eksperta0,13 + 0,026 za każdy kolejny rok pracy na stanowisku eksperta
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 września 2009 r. (Dz.U.09.149.1204) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2009 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 września 2020 r. (Dz.U.2020.1534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 września 2020 r.

2 Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 144, poz. 1212), zachowane w mocy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 33, poz. 286).