Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.128.1055

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 13 grudnia 1923 roku
w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.

Na mocy art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) zarządza się co następuje:
Wysokość dopłaty walutowej normalnej (mnożnika celnego normalnego), której podlegają towary wyszczególnione w § 1 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P. № 118 poz. 953), określa się do nowego zarządzenia na 89.999.900% agio, czyli mnożnik 900.000.
Towary, nieobjęte wykazami, zawartemi w §§ 1 rozporządzeń z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w monecie złotej (Dz. U. R. P. № 113 poz. 954) - i z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P. № 118 poz. 953), ani obowiązującem w danej chwili rozporządzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemyślu i Handlu z dn. 23 czerwca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 66 poz. 517), przedłużonem rozporządzeniem z dn. 22 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 109 poz. 871) i częściowo zmienionem- rozporządzeniem z dn. 16 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 118 poz. 952) opłacają cło z dopłatą walutową zniżoną, wynoszącą 67.499.900% czyli mnożnik 675.000.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 3 dnia po ogłoszeniu.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 30 listopada 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego (Dz. U. R. P. № 122 poz. 995).