Art. 36. - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny. - Dz.U.2017.823 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.823 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.
Art.  36. 

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).