Art. 34. - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny. - Dz.U.2017.823 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.823 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.
Art.  34. 

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) w art. 13 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: (zmiany pominięte).