[Skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych] - Art. 24. - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język... - Dz.U.2017.823 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych] - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.823 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.
Art.  24.  [Skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych]
1. 
W skład Komisji Wspólnej wchodzą:
1)
przedstawiciele organów administracji rządowej:
a)
ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
b)
ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
c)
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
d)
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
e)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
f)
ministra właściwego do spraw pracy,
g)
Ministra Sprawiedliwości,
h)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
i)
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
j)
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
k)
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
l)
(uchylona),
m)
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
1a)
przedstawiciel Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
2)
przedstawiciele mniejszości w liczbie:
a)
dwóch przedstawicieli mniejszości białoruskiej,
b)
jeden przedstawiciel mniejszości czeskiej,
c)
dwóch przedstawicieli mniejszości litewskiej,
d)
dwóch przedstawicieli mniejszości niemieckiej,
e)
jeden przedstawiciel mniejszości ormiańskiej,
f)
jeden przedstawiciel mniejszości rosyjskiej,
g)
jeden przedstawiciel mniejszości słowackiej,
h)
dwóch przedstawicieli mniejszości ukraińskiej,
i)
jeden przedstawiciel mniejszości żydowskiej,
j)
jeden przedstawiciel mniejszości karaimskiej,
k)
dwóch przedstawicieli mniejszości łemkowskiej,
l)
dwóch przedstawicieli mniejszości romskiej,
m)
jeden przedstawiciel mniejszości tatarskiej;
3)
dwóch przedstawicieli społeczności posługującej się językiem, o którym mowa w art. 19;
4)
sekretarz Komisji Wspólnej, którym jest pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
2. 
Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje członków Komisji Wspólnej na wniosek ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
3. 
Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych zawiadamia organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz organizacje mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem, o którym mowa w art. 19, o zamiarze wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zgłaszają ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych swoich kandydatów na członków Komisji Wspólnej w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
5. 
Poszczególne mniejszości, o których mowa w art. 2, oraz społeczność posługująca się językiem, o którym mowa w art. 19, zgłaszają ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych swoich kandydatów na członków Komisji Wspólnej reprezentujących daną mniejszość lub społeczność posługującą się językiem, o którym mowa w art. 19, w liczbie określonej dla tej mniejszości lub dla tej społeczności odpowiednio w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3, w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
6. 
Jeżeli w terminie określonym w ust. 5 któraś z mniejszości lub społeczność posługująca się językiem, o którym mowa w art. 19, nie zgłosi swoich kandydatów lub zgłosi liczbę kandydatów inną niż określona odpowiednio dla tej mniejszości w ust. 1 pkt 2, a dla społeczności w ust. 1 pkt 3, wówczas minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych przedstawia tej mniejszości lub społeczności do zaopiniowania swoich kandydatów na członków Komisji Wspólnej reprezentujących tę mniejszość lub społeczność. W przypadku niewyrażenia przez mniejszość lub społeczność opinii w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych kandydatów, wymóg uzyskania opinii uznaje się za spełniony.
7. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych wskazuje jako kandydatów na członków Komisji Wspólnej jedynie osoby zgłoszone przez organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz mniejszości lub społeczność posługującą się językiem, o którym mowa w art. 19, z zastrzeżeniem ust. 6, a także kandydata na sekretarza Komisji Wspólnej.