[Zadania Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych] - Art. 23. - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język... - Dz.U.2017.823 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Zadania Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych] - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.823 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.
Art.  23.  [Zadania Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych]
1. 
Tworzy się Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, zwaną dalej "Komisją Wspólną".
2. 
Do zadań Komisji Wspólnej należy:
1)
wyrażanie opinii w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszości, w tym ocena sposobu realizacji tych praw oraz formułowanie propozycji w zakresie działań zmierzających do zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości;
2)
opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości, zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, integracji obywatelskiej lub społecznej;
3)
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw mniejszości;
4)
opiniowanie wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych w budżecie państwa na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego;
5)
podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do mniejszości.
3. 
W celu realizacji swoich zadań Komisja Wspólna:
1)
współdziała z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz z zainteresowanymi organizacjami społecznymi;
2)
może zwracać się do instytucji, placówek i środowisk naukowych oraz organizacji społecznych w szczególności o opinie, stanowiska, ekspertyzy lub informacje;
3)
może zapraszać do udziału w swoich pracach przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i środowisk naukowych.