Art. 9. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 9. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  9.
1.
Minister Przemysłu i Handlu ustala w drodze rozporządzeń: organizację przeprowadzania ocen przetworów mleczarskich, sposób badania i wielkość pobieranych próbek oraz rodzaj zakładów, których przetwory będą podlegały ocenom.
2.
Zakłady mleczarskie, określone w rozporządzeniu wydanym stosownie do przepisu ust. 1, obowiązane są do bezpłatnego dostarczania organom oceniającym próbek przetworów mleczarskich.