Art. 8. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 8. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  8.
1.
Nadzór nad zakładami mleczarskimi w zakresie ustalonym w dekrecie niniejszym sprawuje Minister Przemysłu i Handlu za pośrednictwem Inspektoratów Mleczarskich.
2.
Przy wykonywaniu nadzoru Inspektoraty Mleczarskie mają prawo:
1)
kontroli pomieszczeń zakładów,
2)
przeglądania ksiąg handlowych, gospodarczych i innych dokumentów i zapisków oraz dokonywania z nich odpisów,
3)
badania mleka i przetworów mleczarskich oraz bezpłatnego pobierania z nich próbek niezbędnych do przeprowadzenia kontroli w rozmiarach, które zostaną ustalone dla mleka i poszczególnych rodzajów przetworów mleczarskich przez Ministra Przemysłu i Handlu.
3.
Kierownictwo zakładów mleczarskich obowiązane jest ułatwiać wykonywanie czynności nadzorczych.
4.
Wiadomości uzyskane przy wykonywaniu nadzoru należy traktować jako tajemnicę handlową.
5.
Nadzór nad przestrzeganiem wymagań, ustalonych na podstawie art. 2 w stosunku do zakładów mleczarskich prowadzonych przez szkoły publiczne, wykonują właściwe władze szkolne.