Art. 7. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 7. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  7.

Zakłady Mleczarskie, którym odmówiono zarejestrowania z powodu niezgodności urządzeń zakładu z wymaganiami ustalonymi na podstawie art. 2, oraz zakłady, które zostały wykreślone z rejestru, powinny ulec zlikwidowaniu w ciągu trzech miesięcy od daty doręczenia orzeczenia ostatecznego w administracyjnym toku instancji. O odmowie rejestracji lub wykreśleniu z rejestru Inspektorat Mleczarski powiadomi ludność danej miejscowości w sposób w tejże miejscowości przyjęty.