Art. 5. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 5. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  5.
1.
Właściciele zakładów mleczarskich, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu, jeżeli zamierzają prowadzić je nadal, powinni w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 2 wystąpić do właściwego Inspektoratu Mleczarskiego o zarejestrowanie zakładu lub, jeżeli tego nie uczynią, zamknąć zakład w tym terminie.
2.
Inspektorat Mleczarski zarejestruje zakład określony w ust. 1, jeżeli jest on urządzony zgodnie z wymaganiami ustalonymi na podstawie art. 2 ust. 2.
3.
Jeżeli zakład mleczarski nie jest urządzony zgodnie z wymaganiami ustalonymi na podstawie art. 2, Inspektorat Mleczarski zarejestruje go, wyznaczając termin dostosowania do tych wymagań, pod rygorem wykreślenia zakładu z rejestru.
4.
Przed powzięciem decyzji o wykreśleniu z rejestru zakładów mleczarskich, które korzystają z kredytu na cele inwestycyjne, Inspektoraty Mleczarskie zasięgną opinii instytucji wierzycielskiej.