Art. 4. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 4. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  4.
1.
Minister Przemysłu i Handlu ustala tryb i sposób prowadzenia rejestrów mleczarskich.
2.
Przed uruchomieniem zakład mleczarski winien być zarejestrowany w Inspektoracie Mleczarskim, który wpisze zakład do rejestru, jeżeli odpowiada on wymaganiom określonym w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3.