Art. 2. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 2. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  2.
1.
Minister Przemysłu i Handlu ustala w drodze rozporządzeń wydanych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Aprowizacji:
1)
teren działalności głównych zakładów mleczarskich,
2)
zasady obliczania cen za dostarczone zakładom mleczarskim mleko w stosunku do jego jakości i zawartości tłuszczu,
3)
sprawozdawczość zakładów mleczarskich, a w szczególności wykazy surowców oraz przerobu.
2.
Minister Przemysłu i Handlu ustala w drodze rozporządzeń wymagania, jakim powinny odpowiadać:
1)
pomieszczenia i urządzenia zakładów mleczarskich,
2)
stosowane przez zakłady mleczarskie metody techniczne wytwarzania poszczególnych rodzajów przetworów mleczarskich,
3)
surowce przeznaczone do przetwórstwa.
3.
Nadto Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych ustali w drodze rozporządzenia wymagania, jakim powinno odpowiadać zawodowe przygotowanie technicznych kierowników zakładów mleczarskich oraz warunki i tryb ich zatwierdzania.