Art. 16. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 16. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  16.
1.
Niezależnie od ograniczeń wynikających z niniejszego dekretu prowadzenie zakładów mleczarskich podlega innym ograniczeniom wynikającym ze szczególnych przepisów prawa.
2.
Dekret niniejszy nie narusza przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r., o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 343).
3.
Jeżeli dekret niniejszy przewiduje wydanie przez Ministra Przemysłu i Handlu rozporządzeń w zakresie uprawnień Ministra Zdrowia, wynikających z przepisów o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku, rozporządzenia te wydadzą obaj Ministrowie łącznie.
4.
Przepisy dekretu niniejszego nie naruszają w niczym uprawnień wypływających z umów międzynarodowych.