Art. 15. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 15. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  15.
1.
Kto:
1)
prowadzi zakład mleczarski niezgłoszony do rejestru wbrew przepisom art. 4 ust. 2 lub art. 5 ust. 1 albo prowadzi zakład, którego zarejestrowania Inspektorat Mleczarski odmówił, lub też prowadzi zakład skreślony z rejestru (art. 7),
2)
wywozi za granicę przetwory mleczarskie nie odpowiadające wymaganiom, ustalonym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1,
3)
wywozi za granicę przetwory mleczarskie, nie będąc do tego uprawnionym w myśl przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3,
4)
wywozi za granicę przetwory mleczarskie, pochodzące z zakładów mleczarskich, nie uznanych za zakłady mleczarskie wywozowe (art. 11),

podlega karze aresztu do trzech miesięcy lub grzywny do 300.000 zł.

2.
Kto:
1)
nie dostarczy próbek przetworów mleczarskich organom oceniającym, będąc do tego obowiązanym w myśl przepisów wydanych na podstawie art. 9,
2)
utrudnia wykonanie czynności nadzorczych wbrew przepisom art. 8 i 12,
3)
wywozi za granicę przetwory mleczarskie bez zachowania warunków ustalonych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2,
4)
sprzedaje mleko z gospodarstwa rolnego lub jego przetwory bez zachowania warunków ustalonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1,
5)
skupuje lub sprzedaje mleko i jego przetwory niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 2,

podlega karze aresztu do czternastu dni lub grzywny do 50.000 zł.

3.
W sprawach o czyny karalne przewidziane w dekrecie niniejszym orzekają powiatowe władze administracji ogólnej.