Art. 14. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 14. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  14.
1.
Do postępowania przy wykonywaniu dekretu niniejszego stosuje się przepisy o postępowaniu administracyjnym, o ile nie wynika inaczej z przepisów niniejszego dekretu lub rozporządzeń na jego podstawie wydanych.
2.
Od orzeczeń Inspektoratów Mleczarskich służy odwołanie do Ministra Przemysłu i Handlu.
3.
Orzekanie w sprawach odwołań od orzeczeń Inspektoratów Mleczarskich Minister Przemysłu i Handlu może przekazać w drodze rozporządzeń wojewodom.