Art. 12. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 12. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  12.
1.
Nadzór nad wykonaniem przepisów niniejszego dekretu oraz rozporządzeń i zarządzeń wydanych na jego podstawie o wywozie przetworów mleczarskich za granicę sprawuje Minister Przemysłu i Handlu.
2.
Zasady wykonywania bezpośredniego nadzoru oraz organy wykonywujące czynności nadzoru określi w drodze rozporządzenia Minister Przemysłu i Handlu.
3.
Organy wykonywujące czynności nadzoru mają prawo:
1)
wykonywania czynności nadzorczych we wszelkich pomieszczeniach przedsiębiorstw wywozowych, w miejscach załadowania przetworów oraz w punktach granicznych, a w przypadkach wyjątkowych - w czasie przewozu,
2)
przeglądania ksiąg handlowych, gospodarczych i innych dokumentów, dowodów i rachunków oraz dokonywania z nich odpisów,
3)
pobierania bezpłatnych próbek niezbędnych do przeprowadzania kontroli w rozmiarach, które zostaną ustalone dla poszczególnych rodzajów przetworów mleczarskich przez Ministra Przemysłu i Handlu.
4.
Kierownictwo przedsiębiorstw obowiązane jest ułatwić organom nadzorczym przeprowadzanie czynności nadzoru.
5.
Wiadomości uzyskane przy wykonywaniu nadzoru należy traktować jako tajemnicę handlową.
6.
Za kontrolę przetworów mleczarskich wywożonych za granicę mogą być pobierane opłaty w wysokości ustalonej przez Ministra Przemysłu i Handlu.