Art. 1. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 1. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  1.
1.
Przepisy dekretu niniejszego dotyczą: wszelkich zakładów mleczarskich, a w szczególności głównych zakładów mleczarskich, jak mleczarni, maślarni, serowni, kazeiniarni oraz pomocniczych zakładów mleczarskich, jak śmietańczarni i zlewni oraz obrotu mlekiem i jego przetworami.
2.
Zakładem mleczarskim w rozumieniu niniejszego dekretu jest zakład odbierający lub przerabiający mleko i jego przetwory na produkty spożywczo-nabiałowe.
3.
Minister Przemysłu i Handlu może w drodze rozporządzeń w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych wyłączyć w całości lub częściowo spod działania niniejszego dekretu zakłady mleczarskie na określonym terenie, na oznaczony okres czasu.